Vad vill du göra och behöver du bygglov?

Har du bestämt dig för att bygga? Här får du information om det du vill göra kräver bygglov, hur du i så fall ansöker och vilka handlingar du behöver skicka in till kommunen.

Altan

En altan kan betyda många olika saker och kan delas upp i flera olika delar.

 • Altangolv eller trädäck
 • Skärmtak
 • Staket, mur eller plank

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Altangolvet eller trädäcket är högre än 1,4 meter över underliggande mark är bygglovspliktigt. Det gäller även om det endast är någon del som har denna höjden eller är högre.
 • Altanen byggs fristående från en byggnad.
 • Du ska glasa in en altan.
 • Skärmtaket inte omfattas av undantagen.
 • Muren eller planket inte omfattas av undantagen.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Altangolvet eller trädäcket är lägre än 1,4 meter över underliggande mark är inte bygglovspliktigt. Det kan byggas intill gränsen.
 • Du ska bygga ett skärmtak på ett en- och tvåbostadshus för att anordna en skyddad uteplats. Skärmtaket får tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak på tomten inte vara större än 15 kvadratmeter. Om skärmtaket byggs närmare gränsen 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Kommunen kan inte vara en sådan granne.
 • Du ska bygga en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank. Tänk på att muren eller planket inte får vara högre än 1,8 meter och inte sträcka sig längre ut från huset än 3,6 meter. Om planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar.
 • Du bygger en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets högsta takhöjd (nock). Du behöver dock göra en anmälan om attefallsåtgärd. Läs mer om attefallsregler.
 • Du bor utanför detaljplanerat område. Som regel gäller detta, men om det är sammanhållen bebyggelse kan lov krävas för åtgärderna. Byggavdelningen gör en bedömning om lov krävs eller inte.

Ja, du kan behöva ansöka om marklov om:

Vad kostar det?

 • Tillbyggnad, 4 250–32 000 kronor
 • Glasa in en altan, 3 850 kronor
 • Skärmtak, 3 000–6 000 kronor
 • Mur/plank, 3 850–6 000 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för altan och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor när ditt ärende är fullständigt. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov för skärmtak ska du skicka med:

 • Fasadritning
 • Takplansritning
 • Sektionsritning (eventuellt)
 • Situationsplan på lovkarta inom planlagt område
 • Situationsplan på förrättningskarta utanför planlagt område
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet)
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet)

Till din ansökan om bygglov för trädäck ska du skicka med:

 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan på lovkarta inom planlagt område
 • Situationsplan på förrättningskarta utanför planlagt område
 • Markplaneringsritning (eventuellt)
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet)
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet)

Till din ansökan om bygglov för mur och plank ska du skicka med:

 • Principritning i skala 1:20 alternativt 1:50
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Teknisk beskrivning (inför startbeskedet)
 • Förslag till kontrollplan (inför startbeskedet)

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en ansökan om bygglov till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en ansökan om bygglov går till

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Använda en byggnad för något annat

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Det blir ytterligare en bostad eller lokal handel, hantverk eller industri.
 • Om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast använts för. Det kan exempelvis vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. 

Vad kostar det?

 • 8 500–56 000 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för att använda en byggnad för något annat och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja din ändring eller ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har ändrat eller byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör och hitta certifierade kontrollansvariga

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: vid nybyggnad situationsplan på nybyggnadskarta, vid tillbyggnad situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Kan behövas: markplaneringsritning i skala 1:500

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: energibalansberäkning
 • Kan behövas: fuktsäkerhetsprojektering
 • Kan behövas: VS-ritning med flödesschema
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Kan behövas: utvändig VA-ritning
 • Kan behövas: pålningsplan
 • Kan behövas: konstruktionsdokumentation
 • Kan behövas: takstolsberäkning inklusive takplan
 • Kan behövas: golvvärmeritning
 • Kan behövas: um-värdesberäkning
 • Kan behövas: dimensioneringskontroll
 • Kan behövas: dagvattenhantering
 • Kan behövas: tillgänglighetsbeskrivning
 • Kan behövas: bullerutredning inomhus

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en ansökan om bygglov till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en ansökan om bygglov går till

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Attefallshus och attefalls­åtgärder

I plan- och bygglagen finns regler som innebär att du får göra vissa åtgärder utan bygglov, men du behöver ett startbesked innan du får börja bygga. De kallas för attefallsåtgärder och omfattar attefallshus, tillbyggnad, takkupa och ytterligare bostad.

Läs mer om attefallsregler och attfallsåtgärder

Balkong

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en stor tillbyggnad i form av en balkong på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Du ska bygga en balkong på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus.
 • Du ska glasa in en balkong.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en liten tillbyggnad i form av en balkong på ett en- eller tvåbostadshus och den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter eller om grannarna medger att du placerar balkongen närmare.

Finns det undantag?

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Balkongen placeras närmare gräns än 4,5 meter och de grannar som berörs inte medger det.
 • Byggnaden är placerad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Det finns bestämmelser i detaljplanen för balkonger.

Vad kostar det?

 • Om du ska bygga eller glasa in balkong:
  • 1–5 balkonger, 3 850 kronor
  • Fler än 5 balkonger, 7 600 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för balkong och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig om ansökan gäller flera balkonger.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör och hitta certifierade kontrollansvariga

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov för att bygga eller glasa in en (1) balkong ska du skicka med:

 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Teknisk beskrivning alternativt detaljritning med teknisk information
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas inom planlagt område: situationsplan på lovkarta

Till din ansökan om bygglov för att bygga eller glasa in flera balkonger ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Kan behövas inom planlagt område: situationsplan på lovkarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Konstruktionsdokumentation
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Förslag till kontrollplan

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett bygglovsärende till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur ett bygglovsärende går till

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Bostadshus, flerbostadshus

Tänk på att du kan ansöka om förhandsbesked om du ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område. Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt. Risken finns annars att du köper mark som inte går att bygga på. Kommunen utreder om platsen/marken går att bygga på. Om du får ett positivt förhandsbesked kan du ansöka om bygglov.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ett nytt bostadshus.

Finns det undantag?

Ja, du måste göra en anmälan om:

Att tänka på

 • Det kan krävas strand­skyddsdispens om du bygger inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.
  Läs mer om strandskyddsdispens

Vad kostar det?

 • 120 kvadratmeter, 18 500–23 200 kronor
 • 250 kvadratmeter, 30 750–38 500 kronor
 • 1 000 kvadratmeter, 80 000–100 000 kronor
 • 3 000 kvadratmeter, 172 250–215 500 kronor
 • Om du ska bygga ett nytt bostadshus på obebyggd mark utanför detaljplanerat område och det inte finns ett giltigt förhandsbesked tillkommer avgift för lokaliseringsprövning med 25 procent av avgiften.

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för bostadshus, flerbostadshus och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör och hitta certifierade kontrollansvariga

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Planritning i skala 1:100 – ritningen ska via möblerings­förslag så att alla bostads­funktioner redovisas, vara måttsatta så att byggandens area kan räknas ut. Ritningen ska visa att byggnaden är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga med till exempel vändcirkel.
 • Fasadritning i skala 1:100 – ska visa alla befintliga och blivande marknivåer, alla fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (NCS-kod)
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer
 • Situationsplan – ska visa nya byggnadens placering med måttsättning, lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till fastighetsgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på fastigheten.
 • Redovisa byggnadens höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån
 • Inom planlagt område, situationsplan på nybyggnadskarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Markplaneringsritning - ska visa vara måttsatt, visa fastighetens in-och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering
 • Kan behövas: bullerberäkning
 • Kan behövas: tillgänglighetsutlåtande.
 • Kan behövas: dagsljusutredning

För flerbostadshus behöver du dessutom skicka in:

 • Lägenhetssammanställning med lägenhetstyp och boarea per lägenhetstyp
 • Lokalsammanställning med lokaltyp och lokalarea per lokal
 • Verksamhetsbeskrivning för eventuella lokaler
 • Sammanställning bruttoarea, byggnadsarea och boarea
 • Tillgänglighetsutlåtande
 • Parkeringssammanställning (antal p-platser)
 • Eventuell arbetsplatsdisposition (tidsbegränsat lov för exempelvis byggbodar och byggskylt
 • Plan-, fasad- och sektionsritning för sophus, miljöhus eller likande
 • Bullerberäkning invid fasad eller uteplats vid behov

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • VS-ritning med flödesschema
 • Fuktsäkerhetsprojektering/fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Energibalansberäkning
 • Färdigställandeskydd (gäller en- och tvåbostadshus)
 • Um-värdesberäkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Dagvattenhantering
 • Bullerutredning inomhus (för flerbostadshus/ kontor/ bostäder nära järnväg med mera)
 • Dimensioneringskontroll (gäller flerbostadshus)
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar (gäller flerbostadshus)
 • Kan behövas: tillgänglighetsbeskrivning (gäller flerbostadshus)
 • Kan behövas: pålningsplan
 • Kan behövas: sprängningsplan
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: golvvärmeritning

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en ansökan om bygglov till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en ansökan om bygglov går till

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Brandskydd, ändring som påverkar

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska göra en ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. 

Vad kostar det?

 • Debitering sker enligt timtaxa. Priset varierar beroende på hur avancerad din åtgärd är.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för brandskydd och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar en anmälan?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja åtgärden förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda den delen av byggnaden som påverkas av åtgärden förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din anmälan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat din åtgärd är.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Kan behövas: verksamhetsbeskrivning

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden 

Bygga ut eller bygga till

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ut nuvarande byggnad.
 • Du ska bygga ut byggnader utan väggar som till exempel carportar eller större skärmtak.
 • Du ska bygga ut husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel om du har ett en- eller tvåbostadshus, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Det kan dock krävas en anmälan. Om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla krävs det bygglov.
 • Du bor utanför detaljplanerat område. Som regel gäller detta, men om det är sammanhållen bebyggelse kan lov krävas för åtgärden. Om lov inte krävs kan anmälan krävas. Byggavdelningen gör en bedömning om lov eller anmälan krävs. 

Ja, du behöver bara göra en anmälan om:

 • Du bygger till enligt attefallsreglerna. Läs mer om Attefallsregler
 • Du bygger till inom ett område med detaljplan där det är ändrad lovplikt.

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan om:

Att tänka på

 • Du kan behöva ansöka om marklov om du inom detaljplanerat område schaktar (gräver) eller fyller ut så att marknivån ändras. Läs mer om markarbeten
 • Det kan krävas strandskyddsdispens om du bygger ut inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag. Läs mer om strandskyddsdispens

Vad kostar det?

 • 15 kvadratmeter bygglovspliktig tillbyggnad, 4 250–5 300 kronor
 • 100 kvadratmeter, 16 000–20 000 kronor
 • 200 kvadratmeter, 26 600–33 300 kronor
 • Komplementbyggnad, tillbyggnad, 3 250–8 600 kronor
 • Attefall 15 kvadratmeter, 3 600 kronor
 • Undantagna från lovplikten enligt detaljplan är anmälningspliktiga, 3 600–11 700 kronor
 • Om du glasar in en uteplats, 3 850 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för att bygga ut eller till och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Bygglov:

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Anmälan:

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, det kan behövas vid exempelvis större tillbyggnad eller om det är våtrum.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör och hitta certifierade kontrollansvariga

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Kontrollansvarig kan behövas, till exempel vid större tillbyggnad eller om det är våtrum.
 • Planritning i skala 1:100
  • över hela den befintliga byggnaden och den tillbyggda delen ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.
 • Fasadritning i skala 1:100
  • alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Teknisk beskrivning
  • Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer så som till exempel hur tillbyggnaden ansluter till befintligt hus
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritningar

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritningar

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett bygglovsärende till?" eller "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur ett bygglovsärende går till

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur ansöker jag?

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden 

Byggnadsverk med särskilt bevarande­värde, underhåll av

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska göra underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde. För att få hjälp att veta om ditt byggnadsverk har särskilt bevarandevärde kan du kontakta byggavdelningen och Upplandsmuseet. 

Vad kostar det?

5 300 kronor eller timtaxa. Priset varierar beroende på vilken åtgärd du ska göra.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för byggnadsverk med särskilt bevarandevärde och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar en anmälan?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver som regel en kontrollansvarig och en certifierad sakkunnig kulturvärde.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör och hitta certifierade kontrollansvariga

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din anmälan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Anmälan certifierad kontrollansvarig
 • Anmälan certifierad sakkunnig kulturvärde
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: antikvarisk förundersökning
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till?

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Dränering

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en dränering.

Finns det undantag?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Dräneringen avsevärt påverkar tekniska installationer, exempelvis vattenledningar.  

Vad kostar det?

 • 3 000–5 400 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för dränering och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid en anmälan?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Förslag till kontrollplan
 • VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: planritning i skala 1:100

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Eldstad, kassett eller rökkanal

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste skicka in en anmälan om:

 • Du ska installera en eldstad (braskamin, öppen spis, kakelugn och/eller skorsten/rökkanal). Det gäller för alla typer av byggnader.
 • Du installerar eller byter braskassett och/eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Finns det undantag?

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Eldstaden behöver en ny skorsten/rökkanal och den ska installeras på fasaden.

Vad kostar det?

 • 1 850 kronor
 • Om eldstaden behöver en ny skorsten/rökkanal och den ska installeras på fasaden, 2 450–6 300 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för eldstad, kassett eller rökkanal och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning
 • Prestandadeklaration och CE-märkning för eldstad och rökkanal
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: fasadritning
 • Kan behövas: produktbeskrivning

Innan du kan börja använda eldstaden måste en sotare kontrollera den. Sotaren kontrollerar att eldstad, rökkanal, takskydd och rätt brandskydd har installerats på ett godkänt sätt. Tänk på att du inte får börja använda eldstaden förrän du har fått ett slutbesked.

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst 

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Fasadändring

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du behöver ansöka om bygglov om:

 • Du ska ändra byggnadens färg.
 • Du ska ändra fasadmaterial eller taktäckningsmaterial.
 • Du ska ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga, till exempel genom att ta bort eller ändra indelning, storlek, placering, materialbyte eller hängning, det vill säga ändra från sidohängda till vippfönster.
 • Du ska sätta upp balkonger eller ändra befintliga bygga takkupor eller altaner.
 • Du ska tilläggsisolera fasaden.
 • Du ska komplettera eller ändra byggnadens yttre med nya detaljer, till exempel luftvärmepump, ventilationsaggregat, rök- eller ventilationskanal.
 • Byggnaden bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefull.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska sätta upp en markis.
 • Byggnaden ligger utanför detaljplanerat område och du ska byta kulör eller fasadbeklädnad.

Nej, du måste göra en anmälan om:

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du vill byta färg på fasaden, byta fasadbeklänad eller tacktäckningsmaterialet på ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
 • Du vill byta färg på fasaden, byta fasadbeklänad eller tacktäckningsmaterial på fasad eller tak på andra byggnader än ett en- eller tvåbostadshus som vetter mot kringbyggd gård, om det inte har stor allmän påverkan. Med kringbyggd gård menas ett slutet kvarter eller en gård.

Vad kostar det?

 • 2 450–6 300 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för fasadändring och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja din fasadändring förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har ändrat förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Kan behövas: detaljritning i skala 1:20 eller 1:50
 • Kan behövas: material- och kulörbeskrivning

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett bygglovsärende till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur ett bygglovsärende går till

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Flaggstång

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov för att sätta upp en flaggstång.

Flytta en byggnad till en annan plats

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska flytta en byggnad. Du behöver då:
  • (1) ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan. Läs mer om att riva hel eller del av byggnad.
  • (2) ansöka om bygglov. Läs mer under respektive rubrik på den här sidan. Sidan är rubricerad utifrån olika byggåtgärder.

Steg 1 och 2 gör du i ett och samma ärende. Vilka handlingar som du behöver skicka in beror på vilken byggnad det rör sig om och om det är inom eller utanför detaljplan. 

Friggebod

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska sätta upp en friggebod.
  • En friggebod kan bara uppföras på fastigheter med en- och tvåbostadshus. Det måste finnas ett bostadshus på tomten innan du börjar bygga din friggebod. 
  • Friggeboden inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Om det är kommunen som äger den aktuella grannfastigheten inträder lovplikt.
  • Du bygger i omedelbar närhet till huset.
  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter.
  • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter.
  • Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Finns det undantag?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter och kommunen är ägare till grannfastigheten.
 • Du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter och inte får grannarnas tillstånd.
 • Du bygger friggeboden i en kulturhistoriskt värdefull miljö.
 • Du behöver strandskyddsdispens om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter (i vissa områden är det 300 meter).

Läs mer om komplementbyggnad

Förhands­besked

Om du ska bygga en ny byggnad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område rekommenderar vi att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande fastighet. Risken finns annars att du köper mark som inte går att bygga på. Kommunen utreder om platsen/marken går att bygga på. Om du får ett positivt förhandsbesked kan du ansöka om bygglov. Du måste ansöka om bygglov inom två år efter att du har fått ett positivt förhandsbesked.

När bör jag ansöka om förhandsbesked?

Du bör ansöka om förhandsbesked om:

 • Du ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område.
 • Du ska bygga en ny verksamhet på obebyggd mark utanför detaljplanerat område. 

Vad kostar det?

 • 17 750–25 250 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för förhandsbesked och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det att få förhandsbesked?

Det är alltid miljö- och byggnadsnämnden som fattar beslut om förhandsbesked. Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder vid nio tillfällen per år. När vi har fått in alla handlingar, det vill säga när ditt ärende är komplett, ska det ta max 10 veckor att få ett svar på din ansökan. Handläggningstiden kan i vissa fall utökas med ytterligare 10 veckor. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett bygglov och startbesked. 

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet vad din ansökan gäller.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan ska du skicka med:

 • Situationsplan som visar tänkt avstyckningsyta, infartsväg och tänkt placering av byggnaden
 • Kan behövas: bullerberäkning
 • Kan behövas: verksamhetsbeskrivning 

Hur ansöker jag?

Ansök om förhandsbesked med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Garage, carport och parkering

Om garaget eller carporten byggs på en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus räknas det som en komplementbyggnad.

Läs mer om komplementbyggnad

Behöver jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ett garage.
 • Du ska byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i eller bygga en vägg på en carport.
 • Du ska bygga en carport.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga en eller två parkeringsplatser vid en – och tvåbostadshus om parkeringsplatsen är avsedd för fastighetens behov. I övrigt krävs bygglov.
 • Du i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ska ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Uppställningen ska vara av säsongskaraktär. Om de står uppställda hela året gäller inte undantaget från lovplikt. Enheterna får inte placeras närmare gräns än 4,5 meter. 

Ja, du behöver gör en anmälan om:

Vad kostar det?

 • 3 600–14 850 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för garage, carport och parkering och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärendet ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig om det är en större garagebyggnad.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör och hitta certifierade kontrollansvariga

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
  • Om byggnaden är större än 50 kvadratmeter eller har en längre spännvidd än 5 meter krävs normalt en kontrollansvarig i samband med bygglovsansökan
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Färdigställandeskydd (gäller ej företag)
 • Kan behövas: dimensioneringskontroll
 • Kan behövas: pålningsplan
 • Kan behövas: sprängningsplan
 • Kan behövas: utvändig VA-ritning
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • Kan behövas: VS-ritning med flödesschema
 • Kan behövas: brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Kan behövas: um-värdesberäkning

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett bygglovsärende till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur ett bygglovsärende går till

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden 

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Hiss, installera eller ändra

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska installera en hiss eller väsentligt ändra en hiss i en byggnad.

Vad kostar det?

 • 1 800–9 550 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för hiss och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar en anmälan?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja din installation förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har installerat förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din anmälan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: teknisk beskrivning hiss
 • Kan behövas: produktbeskrivning

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Inreda ytterligare en bostad

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska inreda ytterligare en bostad i ett hus med två eller fler lägenheter.
 • Du ska göra om vinden till en bostad i ett flerbostadshus.
 • Du ska göra yttre förändringar på byggnaden, det vill säga en fasadändring.

Nej, men du måste skicka in en anmälan om:

 • Du ska inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus, i exempelvis källaren. Läs mer om attefallsreglerna.
 • Du ska göra om vinden till en bostad i ett enbostadshus.

Vad kostar det?

 • Om du ska göra om vinden till bostad. Exempel:
  • Upp till 199 kvadratmeter, 21 300–26 750 kronor
  • 200 kvadratmeter, 30 850–38 500 kronor
  • 400 kvadratmeter, 43 200–53 850 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för att inreda ytterligare en bostad och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Bygglov:
Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Anmälan:
Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör och hitta certifierade kontrollansvariga

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100 – ritningen ska via möbleringsförslag så att alla bostadsfunktioner redovisas, vara måttsatta så att bruttoarean och bostadsarean kan räknas ut. Bostaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100 – ska visa alla fasader som berörs av ändringen.
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer
 • Situationsplan – visa vilken byggnad åtgärden gäller
  • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta.
  • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta.
 • Markplaneringsritning - ska visa vara måttsatt, visa fastighetens in-och utfart, parkering och avfallshantering.
 • Kan behövas: bullerberäkning.
 • Kan behövas: tillgänglighetsutlåtande.
 • Kan behövas: dagsljusutredning

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • VS-ritning med flödesschema
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Energibalansberäkning
 • Färdigställandeskydd (ej företag)
 • Förslag till kontrollplan
 • Bullerutredning inomhus (för flerbostadshus/kontor/bostäder nära järnväg med mera)
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: golvvärmeritning

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100 – ritningen ska via möbleringsförslag så att alla bostadsfunktioner redovisas, vara måttsatta så att bruttoarean och bostadsarean kan räknas ut. Bostaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer
 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • VS-ritning med flödesschema
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Energibalansberäkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: golvvärmeritning
 • Kan behövas: bullerberäkning
 • Kan behövas: dagsljusutredning
 • Kan behövas: brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar 

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett bygglovsärende till?" eller "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur ett bygglovsärende går till

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur ansöker jag?

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Komplement­bostadshus

I plan- och bygglagen finns regler som innebär att du får bygga ett komplementbostadshus utan bygglov, men du behöver ett startbesked innan du får börja bygga. Det kallas för attefallsåtgärd.

Läs mer om attefallsregler och attefallsåtgärder

Komplement­byggnad

En komplementbyggnad är ett komplement till en- och tvåbostadshus och inte till någon annan form av byggnad. Flerbostadshus i form av till exempel radhus är inte ett en- och tvåbostadshus om radhuset inte är fastighetsindelat per lägenhet.

Förutsättningar för att det får finnas komplementbyggnader är att det finns en huvudbyggnad.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska sätta upp en komplementbyggnad.

Finns det undantag?

Ja, du behöver oftast inte ansöka om bygglov om:

 • Komplementbyggnader är utanför detaljplanen. Under vissa förutsättningar får den uppföras utan bygglov. Det är byggavdelningen som avgör om bygglov behövs eller inte.

Ja, du behöver göra en anmälan om:

 • Du ska göra en nybyggnad eller tillbyggnad i område där det enligt detaljplanen är ändrad lovplikt.
 • Om du bygger en komplementbyggnad enligt Attefallsreglerna. Läs mer om Attefallsreglerna.

Vad kostar det?

 • Komplementbyggnad, 3 600–9 550 kronor
 • Tak, 3 000–7 500 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för komplementbyggnad och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Bygglov:
Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Anmälan:
Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig om byggnaden är större än 50 kvadratmeter eller har en längre spännvidd än 5 meter.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör och hitta certifierade kontrollansvariga

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritningar

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritningar

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett bygglovsärende till?" och "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur ett bygglovsärende går till

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur ansöker jag?

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Konstruktion och plan­lösning, ändra

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du vill göra en ändring av en byggnad som innebär att byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt. 

Vad kostar det?

 • 1 800–8 500 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för konstruktion och planlösning och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar en anmälan?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, om du ska göra åtgärder som påverkar konstruktionen ska du som regel ha en kontrollansvarig.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör och hitta certifierade kontrollansvariga

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din anmälan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: energibalansberäkning och Um-värdesberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritning

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Lekstuga på tomten

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga en lekstuga på tomten.

Finns det undantag?

Ja, du kanske behöver ansöka om bygglov om:

Markarbeten

Behöver jag ansöka om bygglov eller marklov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska anlägga parkeringsplatser utomhus.

Ja, du måste ansöka om marklov om:

 • Du ska schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge inom detaljplanerat område. Oftast går gränsen vid en halv meter.
 • Du ska fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.
 • Du gör markförändringar inom områden med områdesbestämmelser.
 • Du ska schakta, fylla ut, fälla träd eller plantera skog utanför detaljplanerat område om området är planerat för bebyggelse.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om marklov om:

 • Du exempelvis ska plantera fruktträd på en villatomt.
 • Detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge och du höjer eller sänker markytan till den nivå som står i detaljplanen.
 • Du schaktar och fyller ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov. 

Att tänka på

 • Det kan krävas strandskydds­dispens om du gör mark­åtgärder inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.
  Läs mer om strandskyddsdispens.

Vad kostar det?

 • Om du ska schakta eller fylla ut marken, exempel:
  0–299 kvadratmeter markarea som berörs av ändringen, 3 800 kronor
 • 300–999 kvadratmeter markarea som berörs av ändringen, 7 650 kronor
 • 1 000–10 000 kvadratmeter markarea som berörs av ändringen, 22 250 kronor
 • Parkeringsplats mindre än 50 platser, 3 800 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerad din åtgärd är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för markarbeten och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för bygglov och marklov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja din åtgärd förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda den del av marken som har åtgärdats förrän du har fått ett slutbesked. 

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, vid större markåtgärder kan du behöva en kontrollansvarig.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör och hitta certifierade kontrollansvariga

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov eller marklov ska du skicka med:

 • Situationsplan, mark­planeringsritning
  • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
  • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Tänk på att det tydligt ska framgå på situationsplanen eller mark­planeringsritningen vad du vill göra.

Om ärendet gäller trädfällning behöver du markera ut på situationsplanen vilka träd du ansöker om att fälla samt vilken art. Beskriv även varför dessa träd behöver fällas. Intyg från arborist kan krävas.

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Beskrivning av åtgärd
 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Kan behövas: sprängningsplan

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan bygglov, marklov, rivningslov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett bygglovsärende till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur ett bygglovsärende går till

Hur ansöker jag?

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Pool

Behöver jag ansöka om bygglov eller marklov?

Nej, du behöver inte ansöka bygglov om:

 • Du bygger en pool.

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

Ja, du måste ansöka om marklov om:

Ridhus eller stall

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga nytt eller ändra en byggnad till stall eller ridhus. 

Vad kostar det?

 • 0–499 kvadratmeter, 15 000–19 100 kronor
 • Större än 499 kvadratmeter, 25 000–31 250 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för ridhus eller stall och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör och hitta certifierade kontrollansvariga

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Verksamhetsbeskrivning. Är ridhus eller stall till för privat bruk ska detta anges i ansökan.
 • Planritning i skala 1:100 – ritningen ska visa vilka delar av lokalen som ska användas för vilka verksamheter, vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100 – ska visa alla befintliga och blivande marknivåer, alla fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Situationsplan – ska visa byggnadens placering med måttsättning, lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till fastighetsgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på fastigheten. Redovisa byggnadens höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.
  • Inom planlagt område: situationsplan på nybyggnadskarta (vid nybyggnad) alternativt lovkarta (vid tillbyggnad).
  • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta.
 • Markplaneringsritning - ska visa vara måttsatt, visa fastighetens in-och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering.
 • Kan behövas: bullerberäkning.
 • Kan behövas: tillgänglighetsutlåtande.

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Um-värdesberäkning
 • Färdigställandeskydd (gäller ej företag)
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: dimensioneringskontroll
 • Kan behövas: pålningsplan
 • Kan behövas: sprängningsplan
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • Kan behövas: VS-ritning med flödesschema
 • Kan behövas: brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett bygglovsärende till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur ett bygglovsärende går till

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Riva hel eller del av en byggnad

Behöver jag ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan?

Ja, du måste ansöka om rivningslov om:

 • Du ska riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanerat område. Tänk på att veranda räknas som en del av byggnaden.
 • Du river allt utom grunden.
 • Du flyttar en byggnad från en plats till en annan.
 • Du ska riva byggnader eller delar av byggnader utanför detaljplanerat område, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

Ja, du måste oftast göra en rivningsanmälan om:

 • Det du ska riva inte kräver rivningslov.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan om:

 • Du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar. Det gäller dock inte om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.
 • Om rivningen görs utanför område med detaljplan om det gäller en komplementbyggnad, skärmtak över uteplats som inte är lovpliktigt eller tillbyggnad som inte är lovpliktig.
 • Om rivningen görs utanför område med detaljplan om det är en ekonomibyggnad.

Observera! Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Vad kostar det?

 • Rivningslov, 1 800–23 850 kronor
 • Rivningsanmälan, 1 800–14 350 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerad din rivning är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för att riva hel eller del av byggnad och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Rivningslov:
Handläggningstiden för rivningslov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja rivningen förrän du har fått ett startbesked.

Anmälan:
Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja din rivning förrän du har fått ett startbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, som regel behöver du en kontrollansvarig när du river en hel byggnad. Det beror på hur avancerad rivningen är och om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.

Läs mer om vad en kontrollansvarig gör och hitta certifierade kontrollansvariga

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan eller anmälan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat din rivning är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med rivningslovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med ansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter rivningslovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter beslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om rivningslov ska du skicka med:

 • Situationsplan som markerar vilken byggnad eller del av byggnad som du vill riva.
 • Plan- och fasadritning där du tydligt markerar vilken del av byggnaden som du vill riva. Detta behövs inte om det gäller en hel byggnad.
 • Kan behövas: anmälan om certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL). Hitta certifierade personer på Boverkets webbplats
 • Kan behövas: antikvarisk förundersökning.

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan rivning
 • Miljöinventering där du visar vad och hur mycket rivningsmaterial som du får kvar. Du behöver också berätta hur det kommer att hanteras och tas omhand.

Till din anmälan om rivning ska du skicka med:

 • Situationsplan som markerar vilken byggnad eller del av byggnad som du vill riva.
 • Plan- och fasadritning där du tydligt markerar vilken del av byggnaden som du vill riva. Detta behövs inte om det gäller en hel byggnad.
 • Kan behövas: anmälan om certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL).
  Hitta certifierade personer på Boverkets webbplats
 • Kan behövas: antikvarisk förundersökning.
 • Förslag till kontrollplan rivning
 • Miljöinventering där du visar vad och hur mycket rivningsmaterial som du får kvar. Du behöver också berätta hur det kommer att hanteras och tas omhand.

Vilka steg ingår i rivningsprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett bygglovsärende till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur ett bygglovsärende går till

Hur ansöker jag?

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Skylt eller ljusanordning

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska installera eller uppföra en större ljusanordning eller skylt inom detaljplanerat område.
 • Du ska ha en skylt eller vepa större än en kvadratmeter.

Finns det undantag?

Ja, du behöver tillstånd från Länsstyrelsen om:

 • Du ska installera eller uppföra en skylt utanför detaljplanerat område.

Ja, du behöver tillstånd från Trafikverket om:

 • Du ska installera eller uppföra en skylt inom ett vägområde.

Vad kostar det?

 • Skylt, 3 600–14 850 kronor
 • Ljusanordning, från 6 000 kronor
 • Byggskylt, 700–4 500 kronor
 • Byggskylt i samband med bygge placerad på samma fastighet är avgiftsfri. Byggskylten får vara max 15 kvadratmeter. Är byggskylten större tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift.

Priset varierar beroende på hur stor din ljusanordning eller skylt är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för skylt eller ljusanordning och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Ritning på skylt i skala 1:20 alternativt 1:50
 • Fasadritning om skylten ska sitta på fasaden
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett bygglovsärende till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur ett bygglovsärende går till

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov med blankett eller e-tjänst 

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Solfångare eller solcell

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Anläggningen som du ska installera inte följer bestämmelserna i detaljplanen för ditt område.
 • Om anläggningen ska monteras på byggnadens tak, men inte följer takets lutning.
 • Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.

Läs mer om fasadändring

Finns det undantag?

Ja, du måste skicka in en anmälan om:

Vad kostar det?

 • Bygglov, 3 200–4 250 kronor
 • Solfångare anmälan, 1 800–8 500 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för solfångare eller solcell och vad du kan behöva betala utöver den 

Staket, plank eller mur

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka bygglov om:

 • Du bygger plank eller mur.
 • Du vill bygga närmare gränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej.
 • Du vill bygga närmare gränsen än 4,5 meter och kommunen är granne.

Nej, du behöver inte ansöka bygglov om:

 • Du bygger staket och grindar i normalt utförande. Staket har mer än 30 procent genomsiktlighet och en högsta höjd om 110 centimeter.
 • Du bygger en skyddad uteplats med hjälp av en mur eller ett plank vid ett en- eller tvåbostadshus. Uteplatsen ska vara inom 3,6 meter från bostaden. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste du ha grannens medgivande. Om grannen säger nej eller om kommunen är granne behöver du ansöka om bygglov.
 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse samt att du bygger i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Läs mer om staket, murar och plank på Boverkets webbplats.

Att tänka på

 • Det kan krävas strandskyddsdispens om du bygger inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag. Läs mer om strandskyddsdispens

Vad kostar det?

 • 3 800–6 900 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för staket, plank eller mur och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Principritning i skala 1:20 alternativt 1:50
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett bygglovsärende till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur ett bygglovsärende går till

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Strandskydds­dispens

Om du vill bygga närmare än 100 meter (på vissa platser 300 meter) från hav, sjö och vattendrag behöver du ansöka om strandskyddsdispens. Det måste du göra trots att du fått bygglov eller ska söka bygglov.

Strandskydd är ett skyddat område enligt miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, både på land och i vatten. Därför finns det restriktioner mot att uppföra nya byggnader, anläggningar och anordningar. Att tala om strandskydd kan ibland bli missvisande eftersom skyddet omfattar mer än stränder vid hav och sjöar. Det omfattar till exempel även mark vid mindre bäckar och dammar eftersom dessa miljöer kan ha viktiga värden för biologisk mångfald.

Vad kostar det?

 • 12 000–19 000 kronor

Priset varierar beroende på antal sakägare. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för strandskyddsdispens och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det att få strandskydds­dispens?

Handläggningstiden för strandskyddsdispens varierar. Beslut kan fattas i olika nivåer: dels av miljö- och byggnadsnämnden och dels av en tjänsteman på så kallad delegation. När en tjänsteman fattar beslut kallas det för delegationsbeslut. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. En ansökan kan avvisas för att den inte är komplett eller för att åtgärden inte kräver en strandskyddsdispens. Det betyder alltså att avvisandet inte alltid är negativt. Läs därför noga igenom beslutet.

Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur din ansökan ser ut.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Situationsplan

Hur ansöker jag?

Ansök om strandskyddsdispens med blankett

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina ärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina ärenden

Tak och takkupa

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska höja eller sänka taket.
 • Du ska byta takmaterial eller kulör inom detaljplanerat område.
 • Du ska bygga en takkupa som inte omfattas av attefallsreglerna.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du bygger skärmtak på en skyddad uteplats som tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande. Om grannen säger nej eller om kommunen är granne behöver du ansöka om bygglov.

Finns det undantag?

Ja, du måste skicka in en anmälan om:

Att tänka på

 • Det kan krävas strandskyddsdispens om du bygger inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.
  Läs mer om strandskyddsdispens

Vad kostar det?

 • Skärmtak, 3 000–7 500 kronor
 • Om du ska höja eller sänka taket, 2 550–6 350 kronor
 • Om du ska byta takmaterial eller kulör inom detaljplanerat område, 2 550–6 350 kronor
 • Bygglov takkupa, 3 500–4 400 kronor
 • Anmälningspliktig takkupa, 1 800–8 500 kronor
 • Om du ska ändra på något som gör att takkonstruktionen berörs, 1 800–8 500 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för tak och takkupa och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar det?

Bygglov:
Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Anmälan:
Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Fasadritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Kan behövas: detaljritning i skala 1:20 eller 1:50
 • Kan behövas: material- och kulörbeskrivning
 • Kan behövas: planritning i skala 1:100
 • Kan behövas:
  • inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
  • utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Takstolsberäkning inklusive takstolsplan
 • Konstruktionsritning tak
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: konstruktionsdokumentation

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går ett bygglovsärende till?" eller "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur ett bygglovsärende går till

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur ansöker eller anmäler jag?

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden  

Uteplats eller uterum

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du behöver ansöka om bygglov om:

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

Finns det undantag?

Ja, du behöver göra en anmälan:

Att tänka på

Det kan krävas strand­skyddsdispens om du bygger inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag. Läs mer om strandskyddsdispens.

Vatten och avlopp, installera eller ändra

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska göra en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller på en tomt.

Vad kostar det?

 • 3 000–8 500 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för vatten och avlopp och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar en anmälan?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja din installation förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har installerat förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din anmälan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: produktbeskrivning

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Ventilation, installera eller ändra

Behöver jag göra en anmälan?

Ja, du måste göra en anmälan om:

 • Du ska installera eller väsentligt ändra en anordning för ventilation i en byggnad.

Vad kostar det?

 • 3 000–8 500 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för ventilation och vad du kan behöva betala utöver den

Hur lång tid tar en anmälan?

Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din anmälan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din anmälan kan ditt ärende ta längre tid än fyra veckor.

Tänk på!

 • att du inte får påbörja din installation förrän du har fått ett startbesked.
 • att du inte får börja använda det du har installerat förrän du har fått ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, som regel behöver du ingen kontrollansvarig. Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din anmälan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan nedan. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge är.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan på karta. Visa tydligt vad anmälan gäller.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: ventilationsritning
 • Kan behövas: produktbeskrivning

Vilka steg ingår i byggprocessen?

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan "Hur går en anmälan om byggprojekt till?" kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Läs mer om hur en anmälan om byggprojekt går till

Hur anmäler jag?

Anmäl byggprojekt med blankett eller e-tjänst

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Verksamheter

I plan- och bygglagen finns regler om hur byggnadsverk och tomter ska utformas.

I detaljplanen finns bestämmelser om vad marken får användas till och hur byggnader ska utformas. Det betyder att detaljplanen kan bestämma om det till exempel är kontor, lager eller industrilokaler som får uppföras på fastigheten.

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer och skyltar på mark som är avsett för något annat, exempelvis parker eller gator. För sådana tidsbegränsade projekt kan man få ett tidsbegränsat bygglov.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga en ny byggnad
 • Du ska ändra en befintlig lokal till ett annat ändamål.
 • Du ska bygga ut nuvarande byggnad.
 • Du ska bygga ut byggnader utan väggar som till exempel större skärmtak eller lastkajer.

En verksamhet kan behöva ansöka om bygglov för flera olika åtgärder, till exempel bygga nytt, bygga ut eller ändra användning. Läs mer under respektive åtgärd här på sidan.  

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Handlingarna varierar beroende på vilken åtgärd du vill göra. Utöver de handlingar som står under respektive åtgärd kan du behöva skicka in nedan angivna handlingar. Handlingarna ska se ut och vara utformade på ett visst sätt.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Exempel på hur handlingarna ska se ut och vad du ska fylla i för information

Till din ansökan om bygglov kan du även behöva skicka med:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Sammanställning bruttoarea, byggnadsarea och lokalarea
 • Planritning i skala 1:100
  • ritningen ska visa vilka delar av lokalen som ska användas för vilka verksamheter, vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga
 • Markplaneringsritning
  • ska visa fastighetens in-och utfart, parkering, handikapparkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, friyta, dagvattenhantering och avfallshantering
 • Bullerberäkning
 • Tillgänglighetsutlåtande
 • Beskrivning av avfallshantering

Inför startbeskedet kan du även behöva skicka in:

 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsdokumentation
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • VS-ritning med flödesschema
 • Fuktsäkerhetsprojektering/fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Energibalansberäkning
 • Um-värdesberäkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Dagvattenhantering
 • Bullerutredning inomhus
 • Dimensioneringskontroll
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Tillgänglighetsbeskrivning
 • Pålningsplan
 • Sprängningsplan
 • Beräkningar för avväxlingar
 • Golvvärmeritning  

Kan jag följa mitt ärende?

I vår e-tjänst Mina ärenden kan du följa vad som händer i ditt ärende. Om du skulle behöva komplettera handlingar i ärendet kan du göra det i e-tjänsten Komplettera ditt pågående ärende.

E-tjänster för byggärenden

För att använda e-tjänsterna behöver företaget ha ett mobilt bank-id eller en e-legitimation. Om företaget inte har något av dessa kan företaget ange en kontaktperson och dess personuppgifter i samband med ansökan. Då kommer kontaktpersonen att kunna logga in med sitt mobila bank-id i e-tjänsterna och hantera företagets ärende.

Kontakta oss

Du kan boka ett möte eller droppa in på öppet hus för bygglov och enskilt avlopp om du har frågor eller funderingar. Här får du träffa våra handläggare på byggavdelningen för att diskutera dina byggplaner redan innan du lämnar in din ansökan eller anmälan. Du kan också hantera dina byggärenden i vår e-tjänst.

Kontakta oss, boka en tid eller hantera dina byggärenden

Värmepump

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska installera en värmepump.

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

Nej, men du kan behöva skicka in en anmälan om installation av ventilation om:

Att tänka på

 • När du ska borra för att installera en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump måste du ansöka om tillstånd hos miljöavdelningen.
 • När du ska borra flera borrhål eller installera en ny värmepump med annan kapacitet måste du anmäla det till miljöavdelningen.

Ansökan om tillstånd för värmepump

Vad kostar det?

 • Bygglov luftvärmepump på ett flerbostadshus (fasadändring), 2 450–6 250 kronor
 • Anmälan, 3 000–8 500 kronor

Priset varierar beroende på hur avancerat ditt bygge är. De priser som står ovan är grundavgifter. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Läs mer om vad som ingår i avgiften för värmepump och vad du kan behöva betala utöver den

Ändra insidan

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte söka bygglov om:

 • Du ska ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak.

Nej, du måste skicka in en anmälan om: