Höjningen av vatten- och avloppstaxan

Vatten- och avloppstaxan (va-taxan) är den avgift som anslutna till det kommunala vatten- och avloppssystemet betalar för dricksvatten, hantering av avloppsvatten och visst dagvatten.

Varför behöver va-taxan höjas?

Avgiften för vatten- och avlopp (va-taxan) ses över varje år.

Kommunens va-anläggningar och vattenledningar är i stort behov av renovering. Dessutom står vi inför många investeringar, till exempel pumpstationer och att vi ska öka takten på omläggningar av gamla ledningar för att undvika läckor och kvalitetsproblem.

Vi planerar också för ett nytt reningsverk för avloppsvatten och nya anläggningar för vårt dricksvatten.

Vi har samma behov av renovering och investering inom vatten- och avloppsområdet som många andra kommuner i Sverige.

Höjningen ska täcka framtida behov

Vi har kartlagt behoven av nya va-anläggningar och vattenledningar. Utifrån det har vi planerat vilka åtgärder som behöver göras, när de ska göras och vilka kostnader de för med sig. När både kartläggningen och planeringen gjorts har vi kunnat se hur va-avgiften påverkas. 

Processpil

Höjningen sker över lång tid

Eftersom behovet av investeringar är stort och höjningen inte ska bli alltför smärtsam har vi slagit ut de beräknade kostnaderna över en tioårsperiod. Över en tioårsperiod kommer taxan att behöva fördubblas.

För en normalstor villa blir va-avgiften 8 100 kronor för 2019.

Enköping växer

I takt med att Enköping växer med nya verksamheter och bostadsområden behöver va-nätet förstärkas med nya vattenledningar och pumpstationer.

I år har vi till exempel byggt ut ledningar till Bahco, Hagalund, Älvdansen, Gamla Nynäs och Skolsta.

Höjda lagkrav påverkar taxan

Under de senaste åren har miljökraven för avloppsrening skärpts. Det är en av flera anledningar till att kommunen nu planerar för ett nytt reningsverk.

Även dricksvattnet har under senare år fått höjda säkerhetskrav. Vattenverket i Vånsjöbro har under hösten 2018 renoverats för att möta dessa höjda säkerhetskrav.

Exempel på förbättringar: Byte av vattenledning till Örsundsbro

Under hösten 2018 byttes vattenledningen till Örsundsbro ut. Ledningen har under många år orsakat läckor och var i stort behov av åtgärder.

Kommunfullmäktige tar beslut om taxorna

Taxorna ses över varje år och vissa justeringar kan behöva ske. Det är slutligen Kommunfullmäktige som tar beslut om kommunens taxor.

Va-taxan är lagstyrd

Va-verksamheten får enligt va-lagstiftningen inte gå med vinst. Därför är det bara kostnader som får påverka va-taxan.

Kostnader för va-taxan

Mer information om kostnaderna för va-taxan