Övergångsställen

Vi får många frågor om övergångsställen. Här försöker vi förklara hur övergångsställen fungerar och varför vi har tagit bort en del av dem.

Varför har övergångsställen tagits bort i många av Sveriges kommuner?

Bakgrunden till det är den lagändring som infördes år 2000 och som innebär att samtliga fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Den lagen kallas för zebralagen. Lagen kom till för att förbättra de gåendes framkomlighet och kom inte till av säkerhetsskäl. Lagen innebär en skärpning av fordonsförarnas skyldigheter, men de innebär inte några ytterligare rättigheter för gående. I samband med den nya lagen togs övergångsställen bort på många håll i landets kommuner. Flera kommuner började istället arbeta med att sänka hastigheterna på andra sätt. Det kan vara gupp, avsmalningar eller refuger.

Jag känner mig tryggare om det finns ett övergångsställe. Varför finns de inte kvar?

Ett övergångsställe medför en så kallad falsk trygghet eftersom gående ibland utgår från att fordonsföraren ska stanna. Det är inte ovanligt att gående går rakt ut i gatan utan att se sig för och när fordonsförare inte stannar är olyckan lätt framme.

Det är omöjligt att bygga bort alla slags risker i trafiken, men vi vill göra så gott vi kan. Därför arbetar vi för att få ner hastigheterna där det finns övergångar. På det sättet känner vi oss trygga med att vi skapar ett mer trafiksäkert samhälle där både gående och förare behöver samspela mer och inte inbjuds att ta onödiga risker.

Hur valde kommunen ut vilka övergångsställen som skulle tas bort?

Kommunen valde framförallt att ta bort övergångsställen på gator med lite biltrafik. Då behövs inte ett övergångsställe för att skapa luckor i trafiken. Istället ska gående kunna ta sig över gatan utan att behöva vänta alltför länge. Dessutom är ofta gående mer försiktiga när de korsar gatan utan övergångsställe. Tanken är att bilisterna ska uppmärksamma de övergångsställen som finns kvar, och då kan övergångsställena fungera som de ska.

Det innebar att samtliga övergångsställen innanför ringleden i centrum togs bort redan under den nya lagens första år. Andra anledningar till att övergångsställena togs bort var att de var dåligt utnyttjade, låg nära varandra eller låg på väg med 70 kilometer i timmen.

Enköpings tätort har vi tagit bort 56 övergångsställen och har låtit 60 vara kvar.