Underrätta om markarbete i förorenat område

Om du planerar att göra markarbeten i ett förorenat område måste du underrätta kommunen.

Mer information om hur du underrättar om markarbete i förorenat område

Beroende på exempelvis hur allvarlig föroreningen är samt den miljötekniska markundersökningens kvalitet och omfattning kan miljö- och byggnadsnämnden ställa ytterligare krav eller begära kompletterande undersökningar innan markarbetet kan börja.