Avgifts­blanketter

Om du fyller i och skickar in blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan räknar vi ut ditt personliga avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Det kan göra att vissa avgifter blir billigare för dig. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du vad insatsen kostar upp till maxtaxan.

Anvisning

Här finns anvisningar till hur du fyller i blanketten:

Anvisningar till blankett Inkomst- och utgiftsförfrågan.Word (word, 29 kB)

Dubbla boendekostnader

När du flyttar till ett omvårdnadsboende kan du ansöka om avdrag vid dubbla boendekostnader. Villkoren står på blanketten:

Ansökan om avdrag vid dubbla boendekostnader.PDF (pdf, 549 kB)

Minimibelopp och förbehållsbelopp

För att räkna ut din avgift använder vi oss av ett beräkningsbelopp, ett så kallat förbe­hållsbelopp. Förbehållsbeloppet är din bo­stadskostnad tillsammans med ett fastställt minimibelopp som är baserat på gällande prisbasbelopp och som ändras varje år.

Beloppet är olika för ensamstående och sam­manboende personer.

Minimibeloppet är ett generellt normbelopp och den summa som du anses behöva för att klara utgifter för dina personliga behov utöver avgiften.

Det tas med i vår beräkning men är ingen ga­ranti för att du ska ha den summan kvar efter att du betalat dina räkningar eftersom kostna­der varierar från individ till individ.

I minimibeloppet ingår till exempel:

 • Livsmedel
 • Resor, färdtjänst, sjukresor
 • Kläder, skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidningar
 • Hushållsel
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Läkemedel
 • Telefon och tv-licens
 • Hemförsäkring
 • Möbler och husgeråd
 • Tandvård

Förhöjt minimibelopp

Om du har extra dyra levnadskostnader på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan det finnas situationer då det fastställda minimibe­loppet inte räcker till. Det kan vara till exempel för god man eller underhållskostnad för min­derårigt barn. Då kan du ansöka om att ditt mi­nimibelopp ska höjas. Det gör du på blanketten Ansökan om förhöjt minimibelopp eller på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Kostnaden ska pågå i minst sex sammanhäng­ande månader och vara minst 200 kronor per månad.

Om du är under 65 år har du rätt till ett högre minimibelopp, du får själv ta kontakt med din avgiftshandläggare om det. Du kan också fylla i det på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Du ansvarar själv för att ansöka samt förnya ansökan och vid behov lämna underlag som styrker dina utgifter.

Ansökan om förhöjt minimibelopp.PDF (pdf, 82 kB)

Sänkt minimibelopp

Minimibeloppet sänks automatiskt i kommu­nens boendeformer då du beräknas ha lägre omkostnader för till exempel hushållsel, dags­tidning, planerade läkarbesök på omvårdnads­boende, säng och vissa förbrukningsartiklar som ingår i omvårdnadsavgiften. Konsument­verkets beräkningar är vägledande.

Hur länge sparas uppgifter?

Uppgifterna lagras så länge ärendet är aktuellt, dock längst 10 år, förutom för dig som är född dag 5, 15 eller 25 i månaden. Dessa uppgifter sparas i forskningssyfte enligt § 60 och 62 socialtjänstlagen samt § 51 socialtjänstlagen. I de fall ditt/dina barns ålder eller andra personuppgifter om din make, maka, sambo eller registrerad partner behövs för att beräkna din avgift lagras även dessa uppgifter på samma sätt.

Vem är ansvarig?

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är vård- och omsorgsnämnden.

Kontakt genom e-post

vardomsorg@enkoping.se. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter hanteras. Läs mer på enkoping.se/personuppgifter.