Regler för offentlig upp­handling

Mer information om regler för upphandling, kommunens samarbete med andra myndigheter.

Lagen om offentlig upphandling

I första hand styrs upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146) samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet LUFS (2011:1029) och lagen om koncessioner LUK (2016:1147). De olika lagarna gäller olika typer av upphandlingar beroende på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in. Andra lagar som blir aktuella vid offentliga upphandlingar är bland annat offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Läs mer om de lagar som reglerar offentlig upphandling på Upphandlingsmyndigehetens webbplats

LOU reglerar hur Sveriges kommuners, landstings och myndigheters upphandlingar ska gå till. Lagen om offentlig upphandling finns till för att på bästa sätt hushålla med skattemedel och se till att alla företag har möjlighet att konkurrera och göra affärer med offentlig sektor.

Läs mer om offentlig upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Läs lagen om offentlig upphandling (LOU) på riksdagens webbplats

Tröskelvärden

När en vara eller tjänst ska upphandlas gäller olika regler beroende på om värdet över- eller understiger det så kallade tröskelvärdet. Tröskelvärdena revideras vartannat år enligt upphandlingsdirektiven och GPA. Beräkningen utgår från euro. För de medlemsstater som inte har euro som valuta fastställs motvärden i nationella valutor. Tröskelvärdena är gemensamma för hela EU.

Läs mer om tröskelvärden på Upphandlingsmyndighetens webb­plats

Direktupphandling

Alla köp av varor och tjänster som en upphandlande myndighet behöver ska upphandlas. En upphandlande myndighet får inte vända sig direkt till endast en leverantör utom i få, särskilt angivna situationer. Direktupphandling får användas endast när upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. I LOU går gränsen för direktupphandling vid ett kontraktsvärde om 28 procent av tröskelvärdet.

Läs mer om upphandling under direktupphandlingsgränsen på Upphandlingsmyndighetens webb­plats

Direktupphandlingar av samma vara och tjänst inom den upphandlande myndigheten ska räknas samman och direktupphandling kan bara tillämpas om det sammanlagda värdet understiger gränsen för direktupphandling.

Läs mer om inköp av samma slag och Upphandlingsmyndighetens broschyr på deras webbplats

Tillsyns­myndighet

Tillsynsmyndighet för offentlig upphandling är Konkurrensverket (KKV). Deras uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Konkurrensverket lägger särskild vikt vid kartellbekämpning och att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. Konkurrensverket ska också ingripa mot offentlig säljverksamhet som är konkurrensbegränsande.

Samarbete med Skatteverket

Enköpings kommun har ett samarbete med Skatteverket. Samarbetet ska underlätta för seriösa företag som vill göra affärer med kommunen. Enköpings kommun och Skatteverkets mål med samarbetet är att förebygga och hantera följderna av ekonomisk brottslighet. Framför allt ska risken för svart arbetskraft och osund konkurrens från oseriösa företag minskas.

Syftet är att underlätta för kommunen att anlita leverantörer som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Samarbetet omfattar också underleverantörer som i sin tur anlitas av leverantör.

Vid upphandling och löpande under avtalstiden kan kommunen begära information från Skatteverket om hur leverantörer och underleverantörer sköter sina skatteregistreringar och sina skattebetalningar.

Information kan hämtas från Skatteverket om företaget:

  • har F-skatt, FA-skatt och A-skatt
  • är momsregistrerat
  • är arbetsgivarregistrerat

Uppgifter om de tre senaste månadernas arbetsgivaravgifter kan också hämtas från Skatteverket.

Fördjupning

Läs mer om att lämna anbud på Upphandlingsmyndighetens webb­plats

Läs frågor och svar på Upphandlingsmyndighetens webb­plats