Hur går en miljötillsyn till?

Här beskriver vi kort vad hur en ordinarie miljötillsyn fungerar. Längre ned på sidan kan du läsa mer om varje steg.

Bild på processkarta över hur en miljötillsyn går till. Se beskrivning efter bilden.

1. Vi bokar inspektion

Vi på miljöavdelningen kontaktar dig via telefon, brev eller e-post för att boka en tid för inspektion.

2. Vi inspekterar

När vi gör inspektionen är det bra om du som verksamhets­ansvarig är med, men i många fall kan det också fungera med någon annan som har god insyn i verksamheten. Du har alltid möjlighet att bjuda in dem du vill ska vara med på inspektionen.

På inspektionen går vi bland annat igenom verksamhetens rutiner, följer upp föregående inspektion och gör en rundvandring i verksamheten. I slutet av besöket sammanfattar vi inspektionen och hur eventuella brister kommer att följas upp.

3. Vi skriver inspektions­rapport eller föreläggande

Om vi inte har noterat några större brister på inspektionen får du en inspektionsrapport.

Om vi har upptäckt en allvarlig brist får du ett föreläggande. Ett föreläggande är beslut som du kan överklaga. I beslutet står det hur du gör för att överklaga.

4. Du redovisar åtgärder

Om vi har noterat en mindre brist kan vi följa upp hur du har åtgärdat den vid nästa inspektion.

Om du har fått ett föreläggande ska du redogöra för oss hur du har åtgärdat bristerna eller hur du planerar att göra det. I föreläggandet står det vilket datum som du senast ska ha gjort redogörelsen. Om du behöver mer tid kan du kontakta oss på miljöavdelningen för en diskussion. 

Om du inte redovisar de uppgifter som vi har begärt eller överklagar föreläggandet kan vi förena föreläggandet med ett vite. Vite är en avgift som vi som tillsynsmyndighet har rätt att ta ut om du inte följer vårt beslut. Om vitesavgiften skulle dömas ut tillfaller pengarna staten.

5. Vi följer upp att åtgärderna redovisats

Vi granskar din redogörelse. Om det saknas uppgifter eller om vi har frågor kontaktar vi dig.

6. Vi fakturerar och avslutar

Om din verksamhet sedan tidigare inte betalar en årlig tillsynsavgift till miljöavdelningen kommer vi att timdebitera vår handläggningstid för inspektionen.

Då får du ett beslut om timavgift med en bilaga där du kan se vilka moment vi har utfört i samband med inspektionen och hur lång tid de har tagit. Du kan överklaga beslutet om timavgift. I beslutet står det hur du gör för att överklaga.

Efter faktureringen avslutar vi tillsynsärendet om du inte har överklagat vårt beslut om timavgift.