Köldmedier

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Du kan behöva anmäla din anläggning, skicka in rapporter och fylla i ett skrotningsintyg.

Du som är operatör, det vill säga ansvarig, för en köld­medieanläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du måste göra en anmälan till kommunen innan du installerar en ny köldmedieanläggning eller konverterar en befintlig. Det gäller anläggningar från 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Om du har en anläggning som har 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du skicka in en köldmedierapport varje år till kommunen.

När du ska du skrota en köldmedieranläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker.

Vanliga frågor

Vid planering av nyinstallation ska du välja utrustning med hänsyn till energieffektivitet, buller samt köldmedietyp och mängd så att anläggningen påverkar miljön så lite som möjligt. Kontakta din kylentreprenör så hjälper de dig.

Som verksamhetsutövare bör du känna till främst förordningen om flourerade växthusgaser (2016:1128), förordningen om ozonnedbrytande ämnen (2016:1129) och F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nummer 5017/2014 om vissa flourerade växhusgaser). Du kan hitta information om f-gas på webbplatsen alltomgas.se och på Naturvårdsverkets webbplats.

Läs mer om nyinstallation på Kyl & värmepumpföreningens webbplats

Läs mer om f-gas på webbplatsen Alltomgas.se

Läs mer om f-gas Naturvårdsverkets webbplats

Du måste göra en anmälan till kommunen innan installation eller konvertering om du är eller tänker bli operatör för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Anmäl anläggning för köldmedier

Du måste varje år rapportera resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. I år måste du skicka in resultatet senast den 31 mars 2021. Rapporten ska undertecknas av operatören eller vara försedd med operatörens elektroniska underskrift.

Det ska din köldmedierapport innehålla och så skickar du in den

Lagstiftningen inom köldmedieområdet ändrades 2017. En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och ny svensk lagstiftning gäller från 1 januari 2017.

Läs mer om regler vid läckagekontroll

Kommunen är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om du inte följer specifika regler i miljöbalken. Pengarna från avgiften går till staten. Avgiftens storlek är lika i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen begåtts avsiktligt eller av misstag. Exempel på överträdelser är utebliven läckagekontroll, ingrepp i köldmediesystem av någon som inte är certifierad, utebliven eller sent inkommen rapport för årlig läckagekontroll.

Läs förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) på riksdagens webbplats

Om du inte längre ska vara operatör för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du informera oss. Vi debiterar tillsynsavgiften till den operatör som är registrerad på anläggningen.

När du ska du skrota en anläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget kan skickas med årsrapporten.

Skicka in skrotningsintyg

När du är en operatör för en köldmedieanläggning med rapporteringsskyldighet betalar du en fast avgift som motsvarar två timmars handläggningstid. Timavgiften är 1 280 kronor. Avgiften gäller ett kalenderår och du betalar i förskott.

Om Enköpings kommuns taxor och avgifter

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?