Fritidshem

På ett fritidshem kan barnet vara före och efter skoldagen och på loven.

Fritidshemmet är till för barn i åldern 6–12 år. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet före och efter skoldagen samt på loven.

Fritidshemmet spelar en viktig roll i ditt barns lärande. Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda barnet en meningsfull fritid och vara ett stöd i utvecklingen. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme.

Det finns fritidshem på alla de kommunala grundskolorna och på de flesta fristående grundskolorna.  

Vanliga frågor

När det finns en plats får du meddelande via sms, e-post eller post.

För att fritidshemmet ska kunna planera sin verksamhet.

​Om du har registrerat fel schema debiteras fel avgift.

Om du har registrerat fel inkomstuppgift debiteras fel avgift. En gång om året jämför vi hushållens deklarerade inkomster hos skatteverket med de inkomstuppgifter som är registrerade hos utbildningsförvaltningen. Om du har betalat för mycket i avgift kommer du att få en utbetalning. Om du har betalat för lite får du en extra faktura. När vi gör jämförelsen av årsinkomsten räknar vi ut ett snittbelopp per månad, det vill säga årsinkomsten delad på tolv månader.

​Som avgiftsgrundande inkomst räknas makes, makas, sambos sammanlagda inkomst oavsett släktskap till barnet.

​Ja, det gör du. Det finns ingen avgiftsfri månad. Du betalar samma avgift tolv månader om året. Det gäller även om barnet är sjukt eller om ni har semesterledigt.

​Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har placering endast på ett fritidshem.

​Det kan du få. Om du säger upp platsen, men vill få tillbaka den inom fyra månader, får du betala avgift för månaderna däremellan.

​Om du inte kan använda våra e-tjänster får du kontakta kommunens kontaktcenter på 0171-62 50 00. Det kan till exempel bero på att du inte har en dator eller e-legitimation. Om du saknar svenskt personnummer kan du inte använda e-tjänsten.

​När barnet går över från förskola till förskoleklass flyttas barnet till fritidshem under förutsättning att du har ansökt om en plats på fritidshemmet. Förskoleavgiften debiteras till och med den 31 juli. Avgift för fritidshem debiteras från och med den 1 augusti.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Barnen kan vara i fritidshemmet under den tid som de behöver barnomsorg före och efter skolundervisningen.

Eleven erbjuds en placering i fritidshem vid den skolenhet som eleven går i.

Nej, vi har inga köer till fritidshem. Ditt barn får en placering på fritidshem så fort den inkomna ansökan är handlagd. Barnet har rätt till plats på fritids på den skola där det går.

Ditt barn har rätt till en fritidshemsplats från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Ja, det måste du om ni är gifta eller sammanboende. För gifta och sammanboende ligger bådas inkomst till grund för avgiften även om din partner inte är vårdnadshavare till ditt barn.

Nej, ditt barn har inte rätt till fritidshem när du är arbetslös eller föräldraledig. Kontakta skolans rektor om du tycker att ditt barn behöver fritidshem av ett särskilt skäl. Det är rektorn som beslutar om barnet får en plats eller inte.
Du säger upp platsen via e-tjänsten. Uppsägningstiden är 30 dagar.

Vid sjukskrivning, förutsatt att det finns arbete i grunden, har ditt barn rätt att gå kvar på fritidshemmet.

Ja, men endast om en eventuell andra vårdnadshavare även arbetar under obekväm arbetstid. Omsorg på obekväm arbetstid räknas som tid under vardagar mellan klockan 18:30-06:00, under helger mellan fredag klockan 18:30 till måndag klockan 06:00. Då är det Nattugglans natt- och helgverksamhet som ditt barn ska gå på.

Länk till Nattugglans natt - och helgverksamhet på webben

Uppsägning av fritidshemsplatsen görs via e-tjänsten uppsägning av fritidshemsplats. Har ni delad faktura och inte längre har behov av en fritidshemsplats måste båda gå in i e-tjänsten och säga upp platsen. Om bara den ena säger upp platsen överförs hela avgiften för fritidshemsplatsen till den vårdnadshavare som inte meddelat om uppsägning i e-tjänsten.

Uppsägningstiden är 30 dagar från det att anmälan har kommit in, om inte senare datum angivits som sista dag.

Fördjupning

Mer om fritidshem på externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?