#jagmed

Enköpings kommun deltar i mellansvenskt projekt för att stoppa avhopp från gymnasiet. Regionförbundet Uppsala län och fyra andra regioner i Mellansverige samarbetar för att fler ungdomar ska gå klart gymnasiet.

Bakgrund

Ungdomar som hoppar av gymnasiet löper en kraftigt ökad risk att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Därför startar tre mellansvenska regioner projektet #jagmed, som ska få fler unga att gå klart gymnasiet eller komma in på arbetsmarkaden.

Regionerna får därför 63 miljoner kronor från Europeiska socialfonden till projektet. Enköpings kommun deltar i projektet genom en satsning på utbildningsförvaltningen. Annika Sagström och Lisa Ekehult ska under de närmaste åren ta fram samverkansformer och strukturer för att förhindra avhopp från gymnasieskolan.

Målgrupp

Ungdomar

Målgruppen är ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat utanför utbildning eller arbetsmarknad eller riskerar att hamna utanför. Projektet #jagmed ska bidra till att tidigt fånga upp ungdomar och ge dem stöd att gå tillbaka till skolan eller komma in på arbetsmarknaden.

Personal

Projektet kan också rikta sig till personal som i sin yrkesroll arbetar med ungdomarna. Det kan till exempel handla om att personalen ska få kompetensutveckling. I mötet med ungdomarna kommer projektet också att driva ett aktivt arbete för att främja jämställdhet och tillgänglighet och motverka diskriminering.

Aktörer

Det är Region Östergötland, Region Örebro län, Regionförbundet Sörmland, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL), Regionförbundet Uppsala län och ett 40-tal kommuner och andra aktörer som har lämnat in en gemensam ansökan till Europeiska socialfonden (ESF). Nu är det klart att projektet får 63 miljoner kronor av fonden.

Dessutom bidrar aktörerna själva med 27 miljoner kronor. Totalt blir det alltså 90 miljoner kronor som ska användas till ett 30-tal delprojekt med det gemensamma namnet #jagmed. Region Östergötland leder och samordnar det projektet, som startade den 1 september och pågår under drygt tre år.

Kontakt

Annika Sagström, Projektledare
Telefon: 0171-62 64 87
E-post: annika.sagstrom@enkoping.se