Mål, budget och uppföljning

Kommunens vision och strategiska mål är en utgångspunkt när kommunen planerar och följer upp sin verksamhet, från budget till årsredovisning.

Kommunen har en vision som är politiskt beslutad. Den sträcker sig till år 2030. Dessutom finns strategiska mål för åren 2016–2019.

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget. Budgeten ingår i ett dokument som kallas Samhällsbygget Enköping. Där finns även övergripande verksamhetsplan och strategiska mål, det vill säga långsiktiga mål.

Varje år gör kommunen en övergripande årsredovisning. Där hittar du förvaltningsberättelser, verksamhetsberättelser, investeringar och räkenskaper.

Vanliga frågor

Hur stor budget har nämnderna?

Fördelningen i 2017 års budget:

 • Skolnämnden har 785,7 miljoner kronor.
 • Vård- och omsorgsnämnden har 741,3 miljoner kronor.
 • Utbildningsnämnden har 203,5 miljoner kronor.
 • Socialnämnden har 164,5 miljoner kronor.
 • Upplevelsenämnden har 105,3 miljoner kronor.
 • Tekniska nämnden har 90,3 miljoner kronor.
 • Kommunstyrelsen har 79,9 miljoner kronor.
 • Miljö- och byggnadsnämnden har 19,6 miljoner kronor.
 • Överförmyndarnämnden har 4,3 miljoner kronor.
 • Valnämnden har 0,3 miljoner kronor.
 • Budgeten är en kostnad, därför använder vi ett minustecken före beloppet.

Fördjupning