Dokument i författningssamling

Här hittar du alla dokument i Enköpings kommuns författningssamling.

Arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning (pdf, 643 kB)

Avgifter och taxor

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppstaxa (pdf, 3.7 MB)

Taxor och avgifter 2018 (pdf, 6.2 MB)

Upplevelsenämndens taxor och avgifter (pdf, 265.3 kB)

Delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning (pdf, 3.5 MB)

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning (pdf, 193.9 kB)

Socialnämdens delegationsordning (pdf, 863.2 kB)

Tekniska nämndens delegationsordning (pdf, 695.4 kB)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning (pdf, 5 MB)

Upplevelsenämndens delegationsordning (pdf, 837.4 kB)

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning (pdf, 194.9 kB)

Hälsoskyddsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf, 530.8 kB)

Miljöföreskrifter

Enköpings kommuns renhållningsordning (pdf, 151.1 kB)

Enköpings kommuns vattenskyddsföreskrifter (pdf, 17.2 kB)

Enköpings kommuns vattenskyddsområde (pdf, 4.6 MB)

Ordningsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hamnföreskrifter (pdf, 58.5 kB)

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifter (pdf, 2.6 MB)

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifter om torghandel (pdf, 39.5 kB)

Enköpings kommuns lokala föreskrifter för renhållning av gångbanor (pdf, 29.2 kB)

Planer

Enköpings kommuns renhållningsordning och avfallsplan (pdf, 657.8 kB)

Enköpings kommuns vatten- och avloppsplan (pdf, 2.9 MB)

Reglementen

Kommunstyrelsens reglemente (pdf, 3.6 MB)

Krisledningsnämndens reglemente (pdf, 78.8 kB)

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente (pdf, 180.2 kB)

Socialnämndens reglemente (pdf, 165.2 kB)

Tekniska nämndens reglemente (pdf, 1.3 MB)

Upplevelsenämndens reglemente (pdf, 4.8 MB)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente (pdf, 634.8 kB)

Valnämndens reglemente (pdf, 117.1 kB)

Vård- och omsorgsnämndens reglemente (pdf, 648.7 kB)

Regler

Arkivreglemente (pdf, 294.5 kB)

Regler för hantering av stiftelser (pdf, 2.5 MB)

Regler för mottagande av donationer (pdf, 1.3 MB)

Underlag för donationsbrev (pdf, 85.9 kB)

Regler för skolskjuts (pdf, 389.1 kB)

Regler för sponsring (pdf, 955.3 kB)

Regler för bidrag med idrotts- och kulturverksamhet (pdf, 133.9 kB)

Riktlinjer

Riktlinjer för assistanshundar i kommunens lokaler (pdf, 195.5 kB)

Riktlinjer för exploateringsavtal (pdf, 257.8 kB)

Riktlinjer för huvudmanskap (pdf, 53.7 kB)

Riktlinjer för markanvisningsavtal (pdf, 153.6 kB)

Riktlinjer för oljeavskiljare (pdf, 1.6 MB)

Socialnämndens riktlinjer för alkohol (pdf, 172.4 kB)

Utbildningsnämndens riktlinjer för elevresor (pdf, 245.6 kB)

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (pdf, 3.8 MB)

Vatten- och avloppsföreskrifter

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (pdf, 108.7 kB)

Enköpings kommuns dagvattenpolicy (pdf, 32.8 kB)

Föreskrifter vid grävning och schakt (pdf, 82.2 kB)

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppstaxepolicy (pdf, 49.4 kB)