Så fungerar kommun­en

Vad gör egentligen de olika informationsrutorna i organisations­schemat?

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen i Enköping. Det är politikerna som Enköpings invånare valt som beslutar om vilka uppdrag kommunens medarbetare ska utföra.

Det är kommunen som ser till att parker och gator underhålls, alla får vatten i kranen och att vi har bra cykelbanor och skolor där eleverna kan känna sig trygga och utvecklas. Äldre och personer med funktionshinder ska ha hög livskvalitet och ett tryggt, stimulerande boende och stöd i vardagen.

Kommunen bygger och planerar staden och de närliggande orterna och ser till att det är en kommun för alla där där de händer saker inom till exempel friluftsliv, musik, nöjen och kultur.

En del uppgifter måste alla kommuner göra enligt lag, andra är frivilliga.

Kommun­fullmäktige och kommun­styrelsen

Den politiska ledningen i Enköpings består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Nämnderna består av förtroende­valda

Enköpings kommun har nio politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige. Vardera nämnd har sitt ansvarsområde.

Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Förvaltning­arna består av medarbetare

Nämnderna ansvarar för förvaltningarna, det finns sex stycken förvaltningar, och kommunledningskontoret som lyder under kommunstyrelsen.

Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnderna uppdelade i olika verksamhetsområden.