Enköpings kommuns vision, värdegrund och varumärke

Kommunens vision beskriver en önskan om hur framtiden ska bli till år 2030. Vår värdegrund och varumärke ska beskriva vilken kultur som ska prägla organisationen.

Enköpings vision för år 2030

Den 9 april 2013 beslutade kommunfullmäktige om en vision för år 2030. En vision beskriver en önskan om hur framtiden ska bli.

Enköpings kommuns förtroendevalda har arbetat fram visionen med hjälp av synpunkter och förslag från kommuninvånare och företagare.

Sammanställning av dialogerna med kommuninvånare och företagare (pdf, 82.6 kB)

Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag.

Självklar livskvalitet

 1. Enköping ger alla bästa möjliga livskvalitet i livets alla skeden.
 2. En trygg ålderdom är självklar, likaså omvårdnad med kvalitet.
 3. Kommuninvånarna är delaktiga och upplever att de har inflytande över kommunens utveckling.
 4. En dynamisk samverkan mellan utbildning och arbetsliv gör att medborgarna ständigt kan vidareutvecklas.
 5. Ett entreprenöriellt förhållningssätt genomsyrar det livslånga lärandet.
 6. Enköping är en del av en större kunskapsregion som ger möjlighet till utbildning i eller i närheten av kommunen.
 7. Enköping berikas och stärks av jämställdhet, mångfald och en god integration.

Attraktivast i regionen

 1. Hållbar miljö och energi ingår som en självklarhet i allt samhällsbyggande.
 2. Det finns attraktiva boendeformer i hela kommunen som utgår från de behov som finns i olika faser i livet.
 3. Kommunen har ett rikt och kreativt kultur- och fritidsliv med många spännande mötesplatser för invånare och besökare.
 4. Kulturlandskapet och besöksmålen ger en ständigt ökande ström av besökare till en sjudande och aktiv landsbygd.
 5. Enköpings välkänt goda företagsklimat gör kommunen till en självklar plats att etablera, driva och utveckla företag
 6. Kommunen har en väl utbyggd infrastruktur med god tillgänglighet för alla.

En hållbar omvärldsaktör

 1. Enköping har ett öppet förhållningssätt till övriga världen.
 2. Kommunen har minsta möjliga klimatpåverkan på lokal, regional och nationell nivå samt globalt.
 3. Kommunen driver högklassiga miljöprojekt och hushållar med jordens resurser.
 4. Det är naturligt för Enköping att samverka i vår närhet, inom EU och globalt.

Värdegrund och varumärke

Vårt varumärke och vår värdegrund leder oss i arbetet med att göra Enköpings kommun attraktiv som plats att bo på, som arbetsgivare och som en plats för företag att växa på.

För att vår utsida och insida ska stämma överens går vår interna värdegrund hand i hand med arbetsgivarvarumärket och varumärkesplattformen. Värdegrunden beskriver den kultur som präglar organisationen. Organisationens värdegrund genomsyrar såväl mötet med den som tillhandahåller kommunens tjänster som mötet medarbetare mellan. Värdeorden är ansvar, trygghet, service och ambition.

 • Ansvar – invånarna får största möjliga nytta av vårt arbete.
 • Trygghet – alla känner att de får det som de har rätt till.
 • Service – alla bidrar med förutsättningar för att ge god service.
 • Ambition – vi underlättar för invånarna att skaffa sig en bra tillvaro, och gör så att alla känner sig stolta över sin kommun.

Arbetsgivarvarumärket hjälper oss att locka sökande till lediga tjänster och behålla kompetenta medarbetare.

Platsvarumärket visar de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska förknippa platsen Enköping med; nära, tillsammans, engagerade.