Infor­mation till företag med

anledning av corona­viruset

Här finns fördjupad information för företagare med anledning av coronaviruset, covid-19.

Åtgärder för företagare

Senast uppdaterad: 11 november 2021, klockan 8.15

Här presenterar vi åtgärder vi gör för att stödja företagarna. Vi arbetar vidare med frågan och fyller på sidan med ny information vartefter.

Om du som företagare känner dig pressade av pandemins effekter och kanske för att lyckas hålla din verksamhet igång kan du nu ta del av Almis samtalsstöd. För att vara en långsiktigt hållbar företagare behöver du givetvis själv ha ork och må bra.

Almis samtalsstöd för företagare öppnades för att erbjuda ytterligare stöd till Uppsala läns företagare.

Kommunen betalar ut ett stöd till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri. Stödet motsvarar avgiften för livsmedelstillsyn. Syftet med detta är att minska de negativa effekterna som coronapandemin har på dessa företag.

Stödet för livsmedelstillsyn motsvarar cirka 800 000 kronor och finansieras av kommunstyrelsen. Stödet kommer att betalas ut automatiskt till företagen.

De föreningar och företag som sökt tillfälligt serveringstillstånd under 2021 kommer få tillbaka avgiften i form av ett bidrag som motsvarar summan.

Enköpings kommun har valt att senarelägga de årliga avgifterna för livsmedel- och dricksvattenkontroll för de privata aktörerna till september efter ett beslut av miljö- och byggnadsnämnden. De kommunala och offentliga verksamheterna ska faktureras under våren 2021.

Debitering på grund av lagstiftning

Kommunen är skyldig enligt lag att ta ut en årlig avgift för livsmedelskontrollen och denna avgift ska täcka de kostnader som kontrollmyndigheten har för kontrollen. Livsmedelskontrollen utförs för att säkerställa säkra livsmedel och en hög skyddsnivå för konsumenterna och är klassad som en samhällsviktig verksamhet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Därför behöver den utföras i samma omfattning som under normala omständigheter.

Om du vill korta ner betaltiden på din faktura till kommunen kan du kontakta vår ekonomiavdelning. Kontakta ekonomiavdelningen via kommunens kontaktcenter.

Genom att korta ner kommunens betalningstid till 10 dagar kan vi bidra till att stärka företagarnas ekonomi. Vi gör en individuell bedömning. Kontakta ekonomiavdelningen via kommunens kontaktcenter.

Vi prioriterar en skyndsam handläggning av fakturorna men kan inte garantera 10 dagar. Vi kommer fortsätta att granska och attestera i enlighet med attestreglementet.

Du som vill ha verksamhet på torget kan hyra en torgplats.

 • Om du har svårt att betala en faktura till kommunen kan du kontakta vår ekonomiavdelning via kommunens kontaktcenter. Vi gör alltid en individuell bedömning och är generösa med anstånd med betalning, så långt det är möjligt.
 • Om du är hyresgäst hos kommunen och har svårt att betala lokalhyran kan du begära anstånd med betalning. Vi gör alltid en individuell bedömning och är generösa med anstånd med betalning, så långt det är möjligt.

Du som hyr av kommunen och verkar i en utsatt bransch kan ta kontakt med kommunen för att ansöka om nedsättning av hyran.

Hantering av vatten- och avloppsfakturor (VA) fortsätter enligt ordinarie process. Däremot är vi extra vaksamma för företagens behov och försöker anpassa och vägleda er för att hitta möjliga lösningar. Du ska alltid kontakta kommunens kontaktcenter för hjälp.

Anstånd med VA-faktura

Du kan få anstånd på fakturan upp till tre månader eller i enlighet med kommunens policy.

Exempel på hjälp

 • Läs av din vattenmätare oftare: Genom att läsa av mätarställningen själv kan du följa och betala för din förbrukning med tätare intervall. För att kunna fakturera rätt kostnad behöver vi få in avläsningen innan följande datum:
 • 1 april
 • 1 augusti
 • 1 december
 • Rätt mätarstorlek: Kontrollera att du har rätt mätarstorlek. Med en mindre storlek kan du sänka den fasta kostnaden. Storleken på mätaren beror på vattenflödet och måste ha rätt dimensioner. Du behöver kontakta en rörmokare för att fastställa vilken mätare som behövs. Kontakta oss via mejl så skickar vi blankett och information om byte av vattenmätare. Vi bjuder på den administrativa ändringskostnaden som är på 534 kronor.

E-post du mejlar till för att få en blankett och information om byte av vattenmätare: anslutningva@enkoping.se

 • Vi håller tekniskt samråd via telefon och Teams så långt det är möjligt. Det förutsätter att vi har fått de handlingar vi behöver i förväg. Ju bättre underlag vi har, desto snabbare blir vår hantering.
 • Du kan sköta många av dina ärenden digitalt i våra e-tjänster. Vi ber om din förståelse att ha god framförhållning när du bokar tid för arbetsplatsbesök och slutsamråd.
 • Vi ber om din förståelse att ha god framförhållning när du beställer kartor av olika slag och vill göra adressändringar.
 • Vi håller öppet hus för bygglov och enskilt avlopp digitalt där du kan ställa dina frågor och prata med handläggare och inspektör.

 • Vi fortsätter att handlägga anmälnings- och tillståndsärenden som vanligt, både enligt miljöbalken och enligt livsmedelslagstiftningen.
 • Vi ställer generellt inte in miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsinspektionerna i verksamheterna, men vi anpassar dem på olika sätt för att underlätta för företagarna.
 • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi för dialog med verksamheten i pågående tillstånd- och tillsynsärenden. Tillsynsärenden kan inte avbrytas, men det kan däremot tillstånds- och anmälningsärenden.
 • Vi inspekterar inte verksamheter med känsliga grupper som ska undvika kontakt med externa parter, till exempel vårdboenden. Det gäller både livsmedels- och hälsoskyddstillsyn. Men vid misstanke om matförgiftning kommer vi att arbeta på samma sätt som vanligt.

Nyföretagarhjälpen erbjuder kostnadsfri rådgivning och extra stöd till företagare som står inför utmaningar i samband med pandemin. Vi finns för dig som startat ditt företag under de senaste tre åren, som behöver någon att prata med och få information om vilka regler som gäller. Nyföretagarhjälpen är ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum Enköping och Håbo och Enköpings kommun.

Under pandemin planerar och genomför Räddningstjänsten sin tillsyn utifrån skydd av riskgrupper, mot­parter och sin egen personal. På Räddningstjänstens webbplats finns ett informationsblad om hur de arbetar med tillsyn under coronapandemin.

 • Under 2021 kommer vi inte att ta ut några avgifter för tillsyn enligt alkohollagen samt avgifter för tillsyn vid försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter, påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel.
 • Under 2021 tar vi ut avgift för anmälan och tillståndsprövning.

Om det uppstår ett akut behov av varor eller tjänster där vår ordinarie leverantör inte kan tillgodose behovet, kan vi eventuellt tillämpa direktupphandling. Vid en direktupphandling kommer inte något underlag att publiceras, utan kommunen vänder sig direkt till den eller dem som kan tillgodose behovet. De inköp som genomförs inom ramen för en direktupphandling är enbart för att avvärja den akuta situationen, vilket är fram till dess ordinarie avtal kan användas igen eller till dess annonserad upphandling kan publiceras.

Beslut från regeringen

Sveriges regering har presenterat ett antal åtgärder för att mildra de ekonomiska effekter som utbrottet av corona, covid-19, har medfört.

De olika åtgärderna för företag handlar bland annat om korttidspermittering, att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader och likviditetsförstärkning via skattekontot.

Få rådgivning och stöd

Om du som är företagare har frågor eller behöver stöttning inom områden där vi har kunskap är du välkommen att kontakta kommunens näringslivsenhet eller våra förvaltningar via kommunens kontaktcenter. Som kommun ska vi göra vårt bästa för att underlätta för dig som företagare.

Aktuella länkar

Information till näringlivet från regeringen

Råd och stöd på externa webbplatser