Miljö- och byggnads­nämndens uppdrag och ansvar

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt lagstiftning för byggnation, miljöskydd, livsmedel, tobak, hälsoskydd och lägenhetsregister.

För vem finns vi till?

Alla som bor eller verkar inom Enköpings kommun är miljö- och byggnadsnämndens kunder. Utöver direkta kunder finns många andra intressenter med behov av våra tjänster.

Nämndens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om lägenhetsregister med mera. Nämnden ska i alla situationer ge god service och rådgivning till sina kunder. 

Nämnden arbetar med:

 • miljö- och livsmedelstillsyn
 • tillsyn enligt tobakslagen (vissa delar)
 • bygglovsprövning
 • byggnadstillsyn
 • namngivning
 • underhåll och förvaltning av geografiska data
 • kartframställning
 • utstakning av byggnader och fastigheter
 • samordning av kommunens GIS-tjänster. Nämnden tillgängliggör även geografiska data i en mängd olika former, till exempel nybyggnadskartor och karttjänster som presenteras via kommunens webbplats och som skapar goda förutsättningar för kommunens fortsatta utveckling.

Organisation

Miljö- och byggnadsnämnden är en opartisk myndighet. I nämnden sitter förtroendevalda politiker.

Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av cirka 60 tjänstemän. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tre avdelningar: byggavdelningen, miljöavdelningen samt kart- och GIS-avdelningen.

Byggavdelningen

Byggavdelningen arbetar med byggärenden enligt plan- och bygglagen samt energirådgivning. Vi ansvarar även för strandskyddsdispenser och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt tillsyn av hissar, olovliga byggnationer, lekplatser, tillgänglighet, byggnaders säkerhet och underhåll.

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen arbetar främst med tillsyn av verksamheter enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Vi beslutar om tillstånd för bergvärmepumpar och enskilda avlopp samt registrerar nya livsmedelsverksamheter. Vi ansvarar också för rådgivning och information om bland annat radon, enskilt dricksvatten och andra hälsoskyddsfrågor.

Miljöavdelningen är indelad i fem enheter: avlopp, hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och lantbrukstillsyn.

Kart- och GIS-avdelningen

Kart- och GIS-avdelningen arbetar med insamling, lagring och tillhandahållande av geografisk information. GIS (Geografiska Informations System) ger bra beslutsunderlag när det geografiska läget har betydelse. Vi gör också inmätningar, förbereder lantmäteriförrättningar samt producerar kartor och utför GIS-analyser. Vi har även huvudansvaret för namngivning av gator, torg samt adressättning i kommunen.

Styrning och uppföljning

Vi planerar, genomför, utvärderar och förbättrar kvaliteten i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Statlig och kommunal styrning

Nämndens ansvar och uppgifter framgår av reglementet och utgörs till största delen av myndighetsutövning. Nämnden fokuserar också på hur myndighetsutövningen upplevs, d v s hur nämnden bemöter medborgare och företag. Nämndens arbete ska vara rättssäkert men också upplevas effektivt, tillgängligt och serviceinriktat.

Styr- och kvalitetssystem

Nämndens uppdrag har sin styrning från såväl statliga som kommunala lagar, regler, mål, policys och riktlinjer. Hur den statliga styrningen hanteras återfinns i förvaltningen verksamhetsplaner, tillsynsplaner och kontrollplaner. Förvaltningen har också planer för arbetsmiljö och säkerhet. Nämnden beslutar om långsiktig plan 2020–2023 och årsplaner, detaljbudget, jämställdhetsplan och intern kontrollplan med en årsplan som redovisas nedan.

Implementering av politiska viljeinriktningen

Varje medarbetare ska känna till och beakta kommunens strategiska mål och nämndens mål. I respektive avdelning formuleras aktiviteter för att nå målen. Nämnden har genom sitt arbetsmiljöansvar en viktig roll för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Kommunens värdegrund är en utgångspunkt så att såväl medarbetare som medborgarna ska utveckla sitt allra bästa jag.

Utvecklingsarbete med kunden i fokus

Sambandet mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder är tydligt. För att åstadkomma ett bra resultat är det väsentlig för nämnden att fokusera på både medarbetarna och kunderna. Regelbundna mätningar görs av nöjdheten hos såväl medarbetare som kunder. Resultatet analyseras och slutsatserna används i förbättringsarbetet.

För att uppnå hög kvalitet är det viktigt att förvaltningen

 • har rätt kompetens och upprättar utvecklingsplaner för sina medarbetare
 • är trygg, vänlig och tydlig när myndighetsutövning krävs
 • fokuserar på att hjälpa kunderna så tidigt som möjligt i deras processer,
 • samt arbetar för ständig kvalitetsförbättring och tar kundernas synpunkter i beaktande.

Miljö- och byggnads­nämndens protokoll och kallelser

Vi publicerar inte miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll på webbplatsen för att de innehåller personuppgifter.

Protokollen finns i kommunens kontaktcenter, på miljö- och byggnadsförvaltningen och på Enköpings bibliotek cirka tio dagar efter sammanträdet.