Utveckling­en av Lillsidan går framåt

Publicerad

Under måndagen tog kommunfullmäktige flera beslut som gynnar den hållbara utvecklingen i Enköpings kommun.

Beslut

Detaljplan och exploateringsavtal godkänns för Lillsidan

Lillsidan är i dag ett industriområde som ska omvandlas till bostadsområde med lokaler och förskola.

Kommunfullmäktige antog både detaljplanen och exploateringsavtalet för Lillsidan. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en stadsmässig karaktär med inslag av verksamhetslokaler i den norra delen av planområdet. Planen skapar även förutsättningar för en ny förskola för att ta hänsyn till ett ökat behov av förskoleplatser som följer av en ökad befolkning i området. Syftet är också att ge förutsättningar för en bra boendemiljö.

Exploateringsavtalet tas fram då det är en privat markägare som ska genomföra detaljplanen. Avtalet ska reglera samt förtydliga exploatörens och kommunens ansvar. Exploateringsavtalet är resultatet av detaljplaneprocessen och de avvägningar mellan olika intressen, både allmänna som enskilda, för att sträva mot en långsiktigt hållbar utveckling.

– Nu är vi ett steg närmare att omvandla det som i dag är ett industrikvarter till ett varierat bostadsområde, som knyter ihop de västra stadsdelarna med centrum. Det är en efterlängtad utveckling av Lillsidan. En ny hållbar stadsdel som bidrar till den fortsatta utvecklingen av Enköping, säger Peter Book, kommunstyrelsens ordförande.

Vattenplanen för Enköpings kommun antogs

Vattenplanen är kommunens handlingsplan för att uppfylla Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten. Vattenplanen innehåller mål och strategier, beskrivningar av status i kommunens vattenförekomster samt åtgärdsområden som krävs för att uppnå vattendirektivets krav. Planen bidrar också till arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Läs hela protokollet

Nästa möte

Kommunfullmäktige träffas igen den 15 november.

Webb-tv

Frågor?

Vid frågor, kontakta

Peter Book, kommunstyrelsens ordförande
E-post: peter.book@politiker.enkoping.se

Kommunens högst beslutande organ

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget, mål, prioriteringar, taxor och avgifter.

Foto: Thomas Henrikson