Kommun­styrelsens beslut den 26 oktober

Publicerad

Här kan du läsa om några av de beslut som kommunstyrelsen tog under sitt möte tisdagen den 26 oktober.

Fotograf: Thomas Henrikson

Delårsrapporten för januari-augusti 2021 med prognos för 2021 för Enköpings kommun fastställs

I delårsrapporten är prognosen för kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar uppgår till 76 miljoner kronor vilket motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 36 miljoner kronor eller 1,2 procentenheter bättre resultat jämfört med det finansiella målet för 2021.

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att öka och vi är nu bland de snabbast växande i Sverige. Hittills i år har befolkningen ökat med cirka 900 personer eller 2,2 procent, vilket är mer än förväntat.

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av målen är på rätt väg mot målbild 2023. Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 50 procent vara på rätt väg, 30 procent bedöms delvis vara på rätt väg och 20 procent bedöms inte vara på rätt väg.

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för helåret 2021 baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de tre finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens sex uppgifter och de fyra medarbetarmålen.

Finansiell rapport

Även en finansiell rapport för Enköpings kommunkoncern anmäldes och lades till handlingarna.

Nya regler för investeringar

Beslutet om styrdokumentet ”Regler för investeringar” tas bort. Kommunstyrelsen godkänner förslaget med nya regler för hur kommunen ska arbeta med investeringar. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 15 november.

– I ett snabbt växande Enköping behöver vi jobba strategiskt, effektivt och med tydlighet för att på bästa sätt möta samhällsbehoven, säger, Ulrika Ornbrant, kommunalråd (C).

Kommunens investeringsnivå har ökat kraftigt de senaste åren och fortsätter på en hög nivå inom de kommande fem åren. Detta beror bland annat på att Enköping växer och vi blir fler, vilket har lett till utbyggnad av samhällsservice som förskolor, grundskolor, gymnasium och infrastruktur. Investeringar måste styras där de gör mest nytta för att bidra till att uppfylla kommunens mål.

Styrdokumentet uppdateras kontinuerligt i takt med att investeringsprocessen utvecklas. Detta förslag gäller för kommunens skatte- och taxefinansierade verksamheter. För de kommunala bolagen och kommunalförbundet gäller ägardirektiv och förbundsordning.

Protokoll

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Peter Book, Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0171-62 62 11
E-post: peter.book@politiker.enkoping.se