Anteckningar från kommunala finska samrådet

Här hittar du bland annat arbetsordning för Enköpings kommunala finska samråd och minnesanteckningar från det senaste samrådet.

Arbetsordning för Enköpings kommunala finska samråd

1. Uppdrag

Enköpings kommun utgör ett finskt förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Enköpings kommunala finska samråd (KFS) är ett forum för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan Enköpings kommun och företrädare för den sverigefinska minoriteten inom Enköpings kommun.

Samrådsgruppen är ett rådgivande organ, som syftar till att ge den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun möjlighet till inflytande i de frågor som berör dem. Här ingår att bereda frågor om användandet av de ekonomiska resurser som avsatts för minoritetspolitiska åtgärder.

Samrådsgruppen ska verka för en positiv utveckling av Enköpings kommun som finskt förvaltningsområde. Särskilt viktiga att diskutera är frågor som rör förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor samt biblioteks- och annan kulturverksamhet.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KFS:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KFS:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Arbetsformer

3. Tidpunkt för sammanträden

Samrådsgruppen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om KFS:s ordförance, vice ordförande eller fler än hälften av KFS:s ledamöter begär det.

4. Ersättning

KFS:s ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder.

De ersättare som representerar den sverigefinska minoriteten tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare.

Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KFS avger. KFS:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KFS.

6. Sammansättning

KFS består av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och den sverigefinska minoriteten.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv tre ledamöter och tre ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd. Denna ledamot ska även utses till KFS:s ordförande.

I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter representation från i första hand skolnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, samt upplevelsenämndens arbetsutskott.

Fyra ledamöter och fyra ersättare ska nomineras av den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Ledamöternas uppdrag är att främja sverigefinnars verksamhet och/eller bevaka att deras rättigheter tillvaratas. För valbarhet krävs att den nominerade är folkbokförd i Enköpings kommun.

Om den sverigefinska minoriteten nominerat fler personer än det finns platser i KFS, ska kommunstyrelsen söka uppnå en jämn representation avseende ålder, kön och geografisk hemvist.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

6b. Adjungerad i pensionärsrådet

KFS ska nominera en ledamot, som representerar den sverigefinska minoriteten, till adjungerad i kommunens pensionärsråd (KPR). Beslut om adjungerad i KPR fattas slutligt av kommunstyrelsen.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande, rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar den sverigefinska minoriteten.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, ska den kommunrepresentant som tjänstgjort längst i samrådsgruppen fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera representanter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KFS:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämnärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid samrådsgruppens sammanträden ska mötesanteckningar föras på svenska, vilka sedan ska översättas till finska. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet.

Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från den sverigefinska minoriteten som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som berörs av KSF:s yttranden.

14. Sekretariat

Kommunledningskontoret ansvarar för samrådsgruppens tjänstemannastöd.

Denna arbetsordning träder i kraft den 16 februari 2016.

Mötesanteckningar 18 februari 2021

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS

Tid: Torsdag 18 februari 2021 kl. 17.30 – 19.30

Plats: Linbanegatan 12 och Skype

Närvarande

 • Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun,
 • Tarja Cucevic-Björkenö, Kommunledningsförvaltningen
 • Sirkka Prittinen, finska föreningen Sampo
 • Leena Määttä, finska föreningen Sampo

På Skype

 • Johanna Hongisto Grundström , vice ordförande , sverigefinländare
 • Jan Hannebo (M), Enköpings kommun
 • Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpings kommun
 • Joonas Koistinen, sverigefinländare
 • Anja Johansson, sverigefinländare
 • Niina Ishanin Hällstrand, Utbildningsförvaltningen
 • Sofia Lindstedt, Upplevelseförvaltningen

Förhinder

 • Markku Välilä, sverigefinländare
 • Christine Lundberg, sverigefinländare
 • Rebecca Berell (S)
 • Jaana Hemlin, sverigefinländare

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grundström.

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns.

Inbjuden gäst

Frida Eriksson, rektor för Enögla förskola och chef för Enköpings öppna förskola och familjecentral informerar om arbetet på Enögla förskola och finska gruppen. Frida visar ett bildspel som bifogas.

Frida berättar att utredning är på gång på Utbildningsförvaltningen om fler timmar på finska , detta är bland annat resultat av samrådets skrivelse till UF. ( Utbildningsförvaltningen med begäran om att det är viktigt att timmarna på finska förskoleavdelningen utökas)). Frida har stora förhoppningar om fler finska timmar år 2022.

De finska pedagoger som finns på Enögla förskola gör sitt allra bästa , Niina använder finska stora delar av dagen , läser finska böcker och sånger på finska med alla barnen , även barn med andra språk deltar.

Johanna tycker att man borde marknadsföra finska förskolan /gruppen bättre. Frida berättar att de barn som önskar få plats i finska gruppen får det , det har aldrig varit kö och önskemål om att få komma till finska gruppen prioriteras.

Ett förslag är att inför skolstart/till hösten synliggöra den finska gruppen för att få fler intresserade föräldrar att söka till Enögla förskola.

Ekonomisk redovisning utfall för januari – december 2020

Den ekonomiska redovisningen för år 2020 är utskickad i samband med kallelsen.

Statsbidraget har inte användas helt då vi inte har kunnat ha full verksamhet på grund av pandemin. Många aktiviteter har tyvärr blivit inställda. Redovisningen läggs till handlingarna.

Förslag aktiviteter 2021

Förfrågan har skickats till ett 20-tal sverigefinländare som är engagerade i det finska i vår kommun , om hur vår kommun ska arbeta med och utveckla det finska under 2021.

Finska i förskolan och finska i förskoleklass är en prioriterad fråga. Förslag på användning av statsbidrag –2021 är utskickad i samband med möteskallelsen

 • Utöka antal finska timmar på förskolan.
 • Kurs i Vardagsfinska via Skype.
 • Ungdomsledarutbildning.
 • Studiecirkel Anja fortsätter med senior finska.
 • Digitala möten på omvårdnadsboende – kultur i vården.
 • Önskemål om finsk mötesplats på Kryddgårde.
 • Digitala -dialogmöten.
 • Färdigställa finsk receptbok som legat i malpåse.
 • Modersmålsstöd i förskoleklass.
 • Ett förslag som framkommer under mötet är att starta en finsk sångkör.

Förskola – Niina

Niina berättar att under våren är natur och miljö och teknik i fokus , att göra kompost och odla.

De har skapat ett hallbibliotek, där barnen kan låna böcker, spel och pyssel.

Kultur - Sofia Lindstedt.

Sofia berättar att fysiska aktiviteter inte kommer att ske under våren, allt som planeras är digitalt. Som nationaldag, sport och påsklov. Konstpromenader ute. Kultur i vården kan översättas till finska som exempelvis utomhuskonsert på Kungsgården. Konstkassar är ytterligare ett förslag. Biblioteket har öppnat till viss del och det går alltid att lämna förslag på inköp av böcker och filmer.

Information

Kommunfullmäktige

Rolf berättar att Kommunfullmäktige möten hålls helt digitalt, anledningen är givet smittspridning men demokratins processer måste hållas igång. Ärende på mötet - nämndernas årsplaner.

Kommunstyrelsen

Ulrika informerar från senaste KS ärenden : Riksväg 55 , Kommunhuset, årsredovisning.

” Fritidsbanken” – att låna idrottsredskap kommer att drivas av Upplevelseförvaltning.

Läs mer under kommun och politik

KPR

Anja som är representant i KPR , berättar att remiss gällande avgifter och taxor 2022 Enköpings kommun Vård och Omsorg, har skickats till pensionärsrådet.

Pensionärsrådet fick även på senaste mötet information av Mattias Alsiö , närvårdstrateg region Uppsala och Enköpings kommun om ”Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023”.

Mattias Alsiös presentation bifogas i mötesanteckningarna.

Finska föreningen

Sirkka berättar att finska föreningen inte har någon verksamhet . Man hoppas att till hösten komma igång med cirklar som stickning och Kalevala.

Ulrika informerat att föreningar med ekonomiska bekymmer förhoppningsvis kommer även i år kunna söka bidrag (Coronastöd) från kommunen.

Barn och ungdomar

Johanna hoppas att ledarutbildningen för ungdomar kan startat till hösten.

Bidragsansökningar

Det har inkommit en bidragsansökan som avser reklam av boken ”Drömmar och pepparrot från Jorma Keskitalo , projektledare ”, ansökan är återtagen då böcker har sålts till bland annat Enköpings kommun och projektet därigenom fått medel för framtida skrivarprojekt.

Övriga frågor

Boklansering - Novellerna som skrivits av sverigefinnar i Enköping tillsammans med projektledare Jorma Keskitalo har nu blivit en bok ”Drömmar och pepparrot” , denna bok kommer att uppmärksammas på Sverigefinnarnas dag 24 februari på Facebook, webb och nyhetsbrev i februari.

Kartläggning som genomförts i nyhetsbrev i december gav 2 svar . Enkät kommer åter i nyhetsbrev för februari och mars och förhoppningsvis ge fler svar.

Ekonomisk redovisning - användning av statsbidrag 2020 inlämnat till Länsstyrelsen i Stockholm 15 februari.

Joonas Koistinen kommer att lämna sitt uppdrag som sverigefinländare i samrådet på grund av militärtjänstgöring. En ny representant behöver nomineras till samrådet.

Finskspråkigt nyhetsbrev innehåller översatt coronainformation som är tillgänglig på kommunens webbsidor

Läs om coronainformationen på kommunens finska sidor

Vi kommer även i år att synliggöra Sverigefinnarnas dag den 24 februari på kommunens webb och Facebook.

Sverigefinnarnas dag 24 februari firas också på förskolan och uppmärksammas på kommunens kontaktaktcenter och bibliotek.

Bjuda in Adéle de Ward chef för Kungsgårdens omvårdnadsboende och finska avdelning.

Mötesdatum i KFS 2021

 • 20 maj
 • 23 september
 • 18 november

Justeras:

Ulrika Ornbrant, ordförande

Justeras:

 • Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande
 • Tarja Cucevic Björkenö, samordnare/sekreterare

Mötesanteckningar 20 maj 2021

Mötesanteckningar vid möte med kommunala finska samrådet KFS.

Tid: Torsdag 20 maj 2021 kl. 17.30- 19.30

Plats: Linbanegatan 12 och Teams

Närvarande

 • Ulrika Ornbrant (C) ordförande, Enköpings kommun,
 • Tarja Cucevic-Björkenö, samordnare Kommunledningsförvaltningen Leena
 • Määttä, finska föreningen Sampo
 • Sirkka Prittinen , finska föreningen Sampo
 • Johanna Hongisto Grundström , vice ordförande , sverigefinländare
 • Rolf Carlsson (S), Enköpings kommun
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpings kommun
 • Anja Johansson, sverigefinländare
 • Niina lshanin Hällstrand, Utbildningsförvaltningen
 • Frida Eriksson, Utbildningsförvaltningen

Förhinder

 • Jan Hannebo (M), Enköpings kommun
 • Markku Välilä, sverigefinländare
 • Christine Lundberg, sverigefinländare
 • Rebecca Berell (S) Enköpings kommun
 • Jaana Hemlin, sverigefinländare
 • Joonas Koistinen, sverigefinländare

Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppnat.

Val av justerare

Till justerare utses Johanna Hongisto Grund ström.

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

Föregående mötesanteckningar.

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns.

Inbjuden gäst

Adele de Waard chef på Kungsgården omvårdnadsboende där kommunen också har en finsk avdelning. På Kungsgården finns 51 platser . Adele berättar att det har varit stiltje på det mesta nu under pandemi. Hon har sökt finsktalande sjuksköterska men inte lyckats hitta någon, istället kommer de sköterskor som finns på Åsundagården flytta till Kungsgården när Åsundagården avvecklas.

På finska avdelningen finns idag 90 procent finsktalande vård personal. Till sommaren kommer även sommarvikarier vara finsktalande. Adele har även sökt bastuvärd och vänt sig till finska föreningen med frågan.

Vårdbiträden och undersköterskor ansvarar för aktiviteterna, då man inom kommunen inte har aktivitetsledare på boenden. På den finska avdelningen finns 11 platser och alla boende är finsktalande. Sammanlagt på Kungsgården bor 15 finsktalande . För de som önskar få komma till finska avdelningen finns en intern kö.

På avdelningen finns en egen kock som lagar finsk mat och de följer finska traditioner och matkultur. Det har inköpts högtalare för musik och dans och Smart TV för finsk film. De längtar som alla andra att få input utifrån, att kunna bjuda in musikgrupper, kyrka, allt är förtillfället dock på uppehåll.

Ekonomisk redovisning utfall för januari–april 2021

Den ekonomiska redovisningen är utskickad i samband med kallelsen. Statsbidraget har inte användas helt då vi inte har kunnat ha full verksamhet på grund av pandemin. Redovisningen läggs till handlingarna.

Information

Tarja informerar om resultatet av den enkät "Enkät- det finska i Enköpings kommun" som gick ut i nyhetsbrevet .

Enkäten visar att det som flest tycker att Enköpings kommun ska prioritera när det kommer till det finska, är modersmål, följt av äldreomsorg och förskola. Många tycker även att kommunen ska prioritera att det finns finska böcker och filmer på biblioteket samt att kommunen har finskspråkig personal. Se hela resultatet i diagrammet, se bilaga.

Tarja berättar vidare om besökare på kommunens finska sidor, se resultatet nedan,

Senaste året: 18 mars 2020-18 mars 2021

Startsidan/Coronainformation: 414 sidvisningar

Senaste 30 dagarna: 17 februari 2021 - 18 mars 2021

Startsidan/Coronainformation: 38 sidvisningar

Enköpings kommuns finska förvaltningsområde kommer även i år dela ut stipendium till 2 elever i årskurs 9, i syfte att uppmuntran elever att läsa finska i grundskolan och ett sätt att synliggöra kommunen som finskt förvaltningsom råde.

Förskola

Frida berättar att de har utökat finska timmar på avdelningen. Det är finska 3 dagar i vecka och även övrig tid talar pedagogerna finska med de finsktalande barnen. Till sommaren kommer det att finnas 3 finsktalande pedagoger på de avdelningar som har finska barn.

För att nå fler föräldrar om information om finsk avdelning. kommer marknadsföring att göras till hösten. Niina berättar från finska avdelningen att under våren är natur, miljö och teknik i fokus , att göra kompost och odla från jord till bord. Hållbar utveckling har också varit ett tema , att släcka lampor, inte slösa med energi, sopsortering, insektshotell med mera.

Vård och Omsorg

Representant saknas.

Kultur

Sofia Lindstedt meddelade att hon inte hade möjlighet att delta på mötet.

Kommunfullmäktige

Rolf berättar att Kommunfullmäktige var uppdelad i perioder, 1 :a perioden innehöll information om näringslivet i Enköping. 2:a perioden innehöll medborgarförslag, revisionsrapport, och att sponsring kommer att hanteras av Kommunstyrelsen, tidigare Upplevelseförvaltning. 3:e perioden innehöll allmän politisk debatt om skola i Västra stadsdelen.

Kommunstyrelsen

Ulrika informerar från senaste Kommunstyrelsen som innehöll delårsrapport, årslaner för alla nämnder. Möten gällande årets Stadskärna om att få ett "Centrum som lever" var tänkta som stormöten men blir istället digitala. Läs mer via nedan länk.

Kommun och politik

Coronastöd - UIrika informerar om att avbokningsavgiften kommer att tas bort fram till augusti.

Ulrika berättar att en utvärdering kommer att göras på Upplevelseförvaltning av det föreningsbidragsystemet som infördes tidigare och föreningar kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter.

KPR

Anja , representant i KPR informerar från pensionärsrådsmötet i maj. Efter en nationell bedömning av landets hemtjänst hamnar Enköping i mitten av skalan som innebär nöjd hemtjänst.

Det finns nu 30 lediga platser inom omsorgsboende, spridda över hela kommunen.

Glädjande är att en omsorgsboendet Gläntan i Fjärdhundra inte haft något fall av Corona.

Planer finns på trygghetsboende i Älvdansen och Åsundagården i Hummelsta.

Doktor Wahlunds mottagning har i maj öppna äldrevårdscentralen för 75 år och äldre. Vårdcentral på lasarettet kommer även att få en äldrevårdcentral.

Finska föreningen

Sirkka berättar att finska föreningen den 1 maj haft en utomhus aktivitet med begränsat antal deltagare, med grill, mjöd och munkar.

Bowlingbana är på gång . Önskemål är att fler yngre skulle engagera sig i föreningen.

Johanna deltog i inbjudan från Region Uppsala till sverigefinländare i Uppsala län gällande samråd kring finsk kultur. Hon konstaterade på mötet att alla kommuner som deltog har samma svårigheter med aktiviteter för ungdomar. Johanna meddelade till ansvarig att hon gärna även i fortsättningen deltar på möten med Region Uppsala.

Övriga frågor

Finskspråkigt nyhetsbrev innehåller översatt Corona information, se även kommunens finskspråkiga sidor

Förlag på aktiviteter:

Inköp av böcker inför höstens läs lov.

Sommarläger för barn och unga tillsammans med morföräldrar

Utomhuskonsert på Kungsgården

Köpa in lek och spel innehållande finsk kultur till förskola och grundskola.

Kungliga biblioteket (KB) har ett uppdrag att utveckla resursbibliotek för landets nationella minoriteter . Resursbiblioteket för finska blir Finlandsinstitutet . Finlandsinstitutet bjöd in till dialogmöten med sverigefinnar för att få en bild av biblioteksanvändning och användarbehov.

Regeringen uppdrar åt Institutet för språk och folkminnen (Isof) att vidareutveckla myndighetens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. I propositionen En stärkt minoritetspolitik konstaterar regeringen bland annat att en fungerande överföring av språk och kultur mellan generationer är en central uppgift för minoritetspolitiken

Medborgarförslag gällande seniorrådgivning som skickats till Kommunstyrelsen efterlyses av Anja som inte fått något svar.

En diskussion följde gällande frågan om hur man kan nå fler finsktalande ensamma äldre . De som inte har tillgång till webbinformation eller finska nyhetsbrevet . Innan pandemin anordnades finska torsdagsträffar med information, där fler äldre deltog och förhoppningsvis kan dessa återupptas till hösten.

Det finns en finsktalande volontär Aila Nylunds som kan nås på telefon . Kommunens Kontaktcenter har även finsktalande medarbetare. Kommunen har ett antal finsktalande medarbetare som är villiga att informera på finska och till dessa kopplas samtal via kommunens Kontaktcenter. Samrådet representanter har en viktig roll i detta i och med att man har kunskap och information om det finska i Enköping som exempelvis Johanna som informerar på finska föreningen . Men detta ersätter inte en finsktalande seniorrådgivare.

I processen gällande planer för Trygghetsboende är det viktigt att vi är med i processen och framför önskemål om att det även ska finnas service och mötesplats för finsktalande .

För hoppningsvis kan vi åter få komma igång med finska aktiviteter som exempelvis film då ny restriktioner kommer den 1 juni.

Nästa möte 23 september 2021

Mötets avslutande

Ordförande vill framhålla det positivt i att kommunen har en finsk omvårdnadsavdelning på Kungsgården med finskspråkig personal och att Enögla förskolas finska avdelning fortsätter att utvecklas och jobba vidare med fler finska timmar och med önskemål om att få in fler finska barn till avdelningen.

Ulrika avslutar med att önska alla en trevlig sommar.

Justeras:

Ulrika Ornbrant, ordförande

Justeras:

 • Johanna Hongisto Grundström, vice ordförande
 • Tarja Cucevic Björkenö, samordnare/sekreterare