Kommunens roll i krisberedskap

Vad har egentligen Enköpings kommun för roll i samhällets krisberedskap och vilka samarbetar kommunen med.

Hitta på sidan

Kommunens roll 

Enköpings kommuns följer ett antal lagar för sitt arbete med krisberedskap. Mycket av det arbetet fokuserar på att göra alla kommunala verksamheter väl förberedda för en kris eller svår samhällsstörning. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd, till större och mer omfattande händelser, naturkatastrofer eller elavbrott som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner ur spel.

Kommunen ska arbeta för att uppfylla målen som regeringen satt upp för Sveriges beredskap, nämligen att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Samarbeten

Enköpings kommun samarbetar kommunen med andra i sitt beredskapsarbete. I länet finns ett regionalt samverkansnätverk, C-SAM, vars huvudsyfte är att öka länets förutsättningar att hantera krissituationer. Där ingår länets åtta kommuner, polismyndigheten i Uppsala län, Uppsala läns landsting och Länsstyrelsen i Uppsala län. Parterna har förbundit sig att samverka med övriga deltagande parter före, under och efter en inträffad händelse eller kris och erbjuda stöd efter egen förmåga.

De befattningshavare som utses representera parterna i C-Sam innehar mandat att företräda den egna organisationen i frågor som rör samhällsskydds- och beredskapsområdet. Inom C-sam finns arbetsgrupper inom ledning, social oro, information och extraordinära händelser.

Enköpings kommun är också med i en samverkansgrupp som heter 4M och innefattar de fyra städerna närmast Mälaren: Västerås, Enköping, Eskilstuna och Strängnäs.