Lagar som styr kommunens krisberedskap

Det finns lagar som styr hur kommunen ska arbeta med krisberedskap.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Lagen ska skapa ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor för alla. Det skyddsvärda i lagen är människors liv och hälsa, men också egendom och miljö.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Lagen ska minska sårbarheter i kommuners och landstings verksamheter, och kommuner och landsting ska stärka sin förmåga att hantera krissituationer. Genom att arbeta utifrån lagen ska kommuner och landsting också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap