Avgiftsregler kring inkomst- och utgifts­förfrågan

Om du skickar in en blankett kan vi räkna ut ditt personliga avgiftsutrymme (betalningsförmåga). Det kan göra att vissa avgifter blir billigare för dig.

Inkomst- och utgifts­förfrågan 2022

Under vecka 2 skickar vi ut den gula blanketten Inkomst- och utgifts­förfrågan till våra kunder inom vård och omsorg. På blanketten lämnar du de uppgifter som vi inte kan eller får hämta hos andra myndigheter. Vi behöver dina uppgifter för att kunna se om du har rätt till nedsättning av din avgift.

Skicka in senast den 15 februari

Vänta med att fylla i blanketten tills du har fått in dina aktuella uppgifter om till exempel ränteinkomster för 2021 (kommer senast i januari). Övriga uppgifter ska vara aktuella för 2022. Skriv under och skicka tillbaka blanketten i svars­kuvertet som finns med, så snart som möjligt eller så att vi har den senast den 15 februari 2022. Om du lämnar in blanketten senare under året gäller eventuella justeringar från månaden efter det. Inga ändringar genomförs retroaktivt.

Om du nyligen fyllt i en Inkomstförfrågan för 2021 så ber vi dig ha överseende med att vi ändå behöver få in blanketten som gäller för 2022.

Anvisningar för blanketten

Vi behöver ganska många uppgifter för att kunna beräkna din avgift korrekt. Du behöver fylla i de uppgifter som är obligatoriska och de som är aktuella för dig. Då kan vi se om du har rätt till nedsättning av avgifterna som ingår i maxtaxan.

När vi har beräknat eller omräknat din avgift skickas ett beslut till dig. Avgiften kan ändras under året för att en hämtad eller lämnad uppgift förändras. Du är därför skyldig att meddela oss om en lämnad uppgift ändras. Kontakta oss om du har frågor.

Ange om du inte vill ge medgivande

På blanketten kan du ange om du inte vill att vi hämtar uppgifter från andra myndigheter och inte vill lämna egna uppgifter. Du väljer då att betala vad insatsen kostar upp till det aktuella maxbeloppet (den högsta avgift som kommunen kan ta ut för 2022 är 2 170 kronor per månad för insatser inom hög­kostnads­skyddet). Samma sak gäller om du väljer att inte skicka in blanketten.

1. Kontaktuppgifter (obligatorisk)

För gifta och registrerade partners räknas inkomsterna samman för en beräkning av avgiften. Person- och inkomstuppgifter ska därför anges för båda. Kryssa i det alternativ som gäller för ditt civilstånd. Om du har hemmavarande barn under 21 år som går i skolan tar vi hänsyn till det vid beräkningen. Fyll i deras födelseår i aktuell ruta.

2. Annan mottagare av fakturor och avgiftsbeslut

Om fakturan och avgiftsbesluten ska skickas till en annan person, exempelvis anhörig eller god man, skriver du det här. Du lämnar också medgivande så personen kan kontakta oss för frågor som rör din avgift.

3. Jag accepterar högsta avgift

Om du vill avstå från att lämna några uppgifter alls sätter du kryss i rutan. Du accepterar då den högsta avgiften enligt årets taxa för dina insatser upp till aktuell maxtaxa, utan möjlighet till nedsättning av avgiften. Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter, skriva under vid punkt 11 och skicka in blanketten.

Maxtaxa gäller också om blanketten inte skickas in.

4. Högre minimibelopp

Du som är under 61 år kan ansöka om ett högre minimibelopp på grund av högre kostnader för livsmedel, enligt prop. 2000/01:149. Det gör du genom att kryssa i rutan.

5. Aktuella inkomster

Inkomster som du får från Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och bostadstillägg ska inte fyllas i på blanketten. Dessa uppgifter hämtas med automatik, om du lämnat ditt medgivande.

Uppgifter om din avgift kan även lämnas till dessa myndigheter efter förfrågan. Övriga inkomster fylls i med bruttoinkomst (före skatt) per månad. Se senaste pensionsavi, lönespecifikation eller liknande.

Som inkomst av tjänst räknas förutom eventuell pension från Pensionsmyndigheten även:

 • Tjänstepension från till exempel SPV, KPA, AMF, Alecta, SPP, Skandikon.
 • Privata pensionsförsäkringar/övriga pensioner.
 • Utlandspension (OBS! Uppges efter skatt) liksom lön och livränta från utlandet fylls i här.
 • Lön, a-kassa, sjukpenning, försörjningsstöd, aktivitetsersättning med mera.
 • Fyll även i om du har inkomst från näringsverksamhet. Ange vilken/vilka.

6. Inkomst av kapital

Uppgifter om inkomst av kapital (ränta) per den 31 december föregående år fylls i här. Som inkomst av kapital räknas exempelvis ränteinkomster och utdelningar på aktieinnehav och fonder.

7. God man/ förvaltare

Om du har kostnader för god man eller förvaltare kan du fylla i under punkt 7. Om du har kostnader men inte kan uppge den faktiska kostnaden räknas beloppet ut efter schabloner. Registerutdrag ska bifogas.

8. Underhållsbidrag

Om du betalar underhåll för barn så fyller du i det under punkt 8.

9. Uppgifter om bostad

Under punkt A–D lämnar du uppgifter om ditt boende. Ange 0:- om du inte har några boendekostnader

A. Eget hus

Om du bor i egen villa eller radhus ska du fylla i bostadsyta, byggnadsår och aktuellt taxeringsvärde. Tomträttsavgäld, arrende- och samfällighetsavgift anges per år. Fyll i aktuell räntekostnad på eventuellt bostadslån. Räntan ska uppskattas för hela året. Uppvärmning och övriga driftskostnader till exempel vatten, avlopp och renhållning anges på blanketten, i annat fall beräknas de kostnaderna enligt schabloner.

B. Om du hyr ett hus, lägenhet eller lägenhet i omvårdnadsboende

Fyll i hyra per månad. Om hushållsel ingår fyller du i bostadsytan i kvadratmeter. Om uppvärmningskostnader och eller kostnader för övrig drift tillkommer fyller du i det här. Avgift för garage, parkeringsplats, hemförsäkring, hushållsel och medlemsavgift till hyresgästförening ska inte räknas med i bostadskostnaden. Om hushållsel ingår i hyran, ska du också ange bostadsyta i kvadratmeter alternativt den faktiska kostnaden för hushållsel.

C. Om du bor i en bostadsrätt

Fyll i aktuell avgift per månad och eventuell räntekostnad per månad på bostadslån. Om hushållsel ingår i hyran, fyller du också i bostadsyta i kvadratmeter alternativt den faktiska kostnaden för hushållsel.

D. Bostadskostnad för hemmavarande maka/ make

Bostadskostnad för den som bor kvar hemma när maka/ make flyttar till omvårdnadsboende. Om det är i eget hus uppges kostnader under punkt 8 A.

10. Övriga upplysningar

Här kan du till exempel specificera vad som ingår i eventuell samfällighetsavgift eller skriva annat som du vill att vi ska veta.

11. Underskrift (obligatorisk)

Det är viktigt att du skriver under blanketten och om du är gift även din make/maka/registrerad partner. Detta ska göras även när du väljer att inte redovisa dina uppgifter och har kryssat i rutan vid punkt nr 3.

12. Eventuell behjälpligs namnteckning

Om personen det gäller är införstådd med blankettens syfte men inte kan skriva under själv kan en annan person som hjälper till att fylla i blanketten skriva under här. Uppge i så fall relation och kontaktuppgift.

Om någon av de uppgifter du lämnat är ofullständig eller oklar kan du behöva komplettera dem. Dina uppgifter kan också vid behov kontrolleras med andra myndigheter. I första hand kontaktar vi dig eller den du uppgivit som kontaktperson om vi har frågor.

Dubbla boende­kostnader

När du flyttar till ett omvårdnadsboende kan du ansöka om avdrag vid dubbla boendekostnader. Villkoren står på blanketten.

Minimibelopp och förbehålls­belopp

För att räkna ut din avgift använder vi oss av ett beräkningsbelopp, ett så kallat förbe­hållsbelopp. Förbehållsbeloppet är din bo­stadskostnad tillsammans med ett fastställt minimibelopp som är baserat på gällande prisbasbelopp och som ändras varje år.

Beloppet är olika för ensamstående och sam­manboende personer.

Minimibeloppet är ett generellt normbelopp och den summa som du anses behöva för att klara utgifter för dina personliga behov utöver avgiften.

Det tas med i vår beräkning men är ingen ga­ranti för att du ska ha den summan kvar efter att du betalat dina räkningar eftersom kostna­der varierar från individ till individ.

I minimibeloppet ingår

 • Livsmedel
 • Resor, färdtjänst, sjukresor
 • Kläder, skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidningar
 • Hushållsel
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Läkemedel
 • Telefon
 • Hemförsäkring
 • Möbler och husgeråd
 • Tandvård

Förhöjt minimibelopp

Om du har extra dyra kostnader på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan det finnas situationer då det fastställda minimibe­loppet inte räcker till. Det kan vara till exempel för kost, god man eller underhållskostnad för min­derårigt barn. Då kan du ansöka om att ditt mi­nimibelopp ska höjas på blanketten Ansökan om förhöjt minimibelopp eller på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Kostnaden ska pågå i minst sex sammanhäng­ande månader och vara minst 200 kronor per månad. Du ansvarar själv för att ansöka samt förnya ansökan varje år och vid behov lämna underlag som styrker dina utgifter.

Sänkt minimibelopp

Minimibeloppet sänks automatiskt i kommu­nens boendeformer då du beräknas ha lägre omkostnader för till exempel hushållsel, dags­tidning, planerade läkarbesök på omvårdnads­boende, säng och vissa förbrukningsartiklar som ingår i omvårdnadsavgiften. Konsument­verkets beräkningar är vägledande.

Högre minimibelopp

Om du är under 61 år har du rätt till ett högre minimibelopp, du ansöker på blanketten Ansökan om förhöjt minimibelopp eller på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Lagring av uppgifter

Uppgifterna lagras så länge ärendet är aktuellt, dock längst 10 år, förutom för dig som är född dag 5, 15 eller 25 i månaden.

Dessa uppgifter sparas i forskningssyfte enligt § 60 och 62 socialtjänstlagen samt § 51 socialtjänstlagen. I de fall ditt/dina barns ålder eller andra personuppgifter om din make, maka, sambo eller registrerad partner behövs för att beräkna din avgift lagras även dessa uppgifter på samma sätt.

Person­uppgifter

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är vård- och omsorgsnämnden. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter hanteras.