Verksam­hets­bidrag

Frivilliga organisationer som arbetar för att motverka drogmissbruk, våld, kriminalitet och med barn och unga i riskzon kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Så ansöker du

​Skicka in din ansökan tillsammans med aktuella bilagor till Socialnämnden i Enköpings kommun.

Bidraget gäller två år

Ansökan om verksamhetsbidrag är för två år i taget. Detta för att verksamheterna ska kunna planera mer långsiktigt och ge mera ekonomisk trygghet.

Bidraget betalas ut per kalenderår, det vill säga en gång per år. Socialnämnden betalar ut bidraget årsvis för att följa budgeten och för att genom uppföljning säkerställa att verksamheten uppfyller kraven för bidraget.

Ansök senast

Skicka din ansökan senast den 30 april. Ansökningarna kommer att hanteras under maj månad, men socialnämnden fattar beslut först i juni månad.

Skicka ansökan till:

Enköpings kommun
Socialnämnden
745 80 Enköping

Krav för att få söka om verksamhets­bidrag

  • Föreningens eller organisationens främsta syfte är att ge stöd till människor som behöver det.
  • Föreningens eller organisationens verksamhet ska utgöra ett komplement eller alternativ till socialnämndens ansvarsområde.
  • Målgruppen ska vara tydligt definierad. Verksamheten ska vara av regelbunden karaktär.
  • Föreningen eller organisationen ska ha antagna stadgar, en på demokratisk väg vald styrelse, fungera efter demokratiska principer och i huvudsak drivas med frivilliginsatser. Av stadgarna ska framgå hur föreningen eller organisationen förhåller sig till alkohol och andra droger.
  • Föreningens eller organisationens räkenskaper ska föras i enlighet med bokföringslagens krav och granskas av utsedd revisor. Skulder till staten får inte finnas.
  • Föreningen eller organisationen ska vara partipolitiskt obunden.
  • Föreningen eller organisationen ska delta i uppföljning minst en gång per år, socialnämnden kallar till dessa.
  • Vid ansökan ska följande bilagor finnas med; föreningens stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och årsredovisning.
  • I ansökan ska det också framkomma vem som är kontaktperson och mejl samt telefonnummer till hen.