Omdömen

I vår lärplattform Haldor skriver lärarna omdömen som elever och vårdnadshavare kan ta del av för att se hur det går i varje kurs som eleven läser. Omdömen skrivs 3-4 gånger per termin.

Röd

Röd markering betyder att läraren befarar att eleven inte kommer att nå kursmålen utan särskilt stöd. Läraren startar en intern utredning om orsakerna och vad skolan kan göra åt det. Mentor och elevhälsa tar del av utredningen och rektor beslutar om eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. Elev och vårdnadshavare är delaktiga i beslut om åtgärder. Den röda markeringen ligger kvar så länge läraren är orolig för att eleven inte kommer att nå kursmålen.

Det finns också ett skrivfält till varje markering där läraren kan lämna en kort kommentar t.ex. om vilka rester en elev har. Inför utvecklingssamtalen kommer det finnas en utförligare kommentar för samtliga elever för att ge mer information om elevens utvecklingsområden.

Senaste gäller

Det är senaste omdöme som gäller. Det betyder att läraren inte går bakåt i tiden för att ändra färgmarkeringar och/eller kommentarer och elev och vårdnadshavare behöver bara titta på senaste omdömet för att få en överblick över elevens studiesituation. Om en elev till exempel har en rest och är gulmarkerad i vecka 5 ska eleven fortfarande i vecka 9 ha en gulmarkering om resten finns kvar.

Syfte

Syftet är dels att skolan snabbare ska kunna reagera på elevers behov och förutsättningar att klara kursmålen, dels att informera elev och vårdnadshavare fortlöpande om elevens utveckling, vilket är ett krav i skollagen.