Nationella programmens ledord

Våra nationella program följer ett antal ledord som är utgångspunkter i vårt arbete.

Struktur

Vi erbjuder våra elever en tydligt strukturerad verksamhet. Vi arbetar bland annat med bildscheman, tecken som stöd, samtalsmatta, pecs och andra digitala kommunikationshjälpmedel. Vi är medvetna om elevernas behov av förberedelser inför förändringar, övergångar och betydelsen av ställtid.

In- och utskolning

Vi har utarbetade handlingsplaner för inskolning från grundskola samt utskolning till Daglig Verksamhet. Kontakten med respektive verksamhet startar redan under hösten. Varje elev får sin individuella in- eller utskolningsplan utifrån förutsättningar och behov som vi utarbetar tillsammans med avlämnande skola och Daglig verksamhet. Vi är måna om att alla elever och även deras föräldrar ska känna sig trygga och redo inför sina nya utmaningar innan de börjar eller slutar hos oss.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är en naturlig del av vårt arbete där vi ser föräldrar som en stor resurs. Samverkan sker genom att vi anordnar föräldramöte med hela gruppens föräldrar. Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per läsår där vi bland annat går igenom elevens individuella utvecklingsplan tillsammans. Vi har kontaktböcker som följer eleven mellan skolan och hemmet eller skolan och korttidsboendet. I kontaktboken förmedlar vi dagen både i informativt syfte, men också som samtalsstöd för eleven att kunna återberätta sin dag. Vi har även vardagliga personliga kontakter med många föräldrar.

Vi anser att ett gott samarbete mellan hem och skola gör att elevens förutsättningar att trivas i skolan ökar! Med trygga föräldrar får vi trygga elever och det skapar goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande och med det skapar vi förutsättningar att få fram elevens allra bästa jag.

Flexibilitet

Eftersom våra elevers behov och förmåga skiftar ställs stora krav på personalens flexibilitet. Vi är inte rädda för att tänka om för att bibehålla elevernas trygghet och tillit.

Goda relationer

Utgångspunkten för arbetet i skolan är att vi skapar goda relationer till våra elever. Genom att använda det lösningsinriktade förhållningssättet ger vi förutsättningar för att eleverna utvecklar tillit och trygghet. Vi tycker att det är viktigt med en god relation till föräldrarna och ser föräldrarna som en resurs. Vi strävar efter ett positivt arbetsklimat med goda relationer till kollegor.

Individualisering

Vi är lyhörda för varje elevs behov. Personalen arbetar ofta med en elev i taget. Eleverna får uppgifter och utmaningar utifrån sin förmåga och dagsform.

Lösningsinriktat förhållningssätt

I arbetet med eleverna fokuserar vi på deras styrkor och ger dem möjligheter att lyckas. Vi tror på att eleverna växer av att göra mycket som de kan för att också våga anta nya utmaningar. Vi lägger stor vikt vid elevinflytande. Vi uppmuntrar elevernas egna initiativ, ger dem möjligheter att göra val och komma med förslag. Vi ser på eleverna med positiva ögon och försöker upptäcka och värdesätta varje framsteg, stort som litet.