Nationella program

Nationella programmen är 4-åriga program inom gymnasiesärskolan. Programmen följer gymnasiesärskolans kursplaner och betygsystem.

På Westerlundska gymnasiets särskola erbjuds tre olika nationella program.

  • Hotell, restaurang och bageri
  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation

Arbetssätt

Vi strävar efter en helhetssyn i undervisningen och arbetar för att eleven ska känna trivsel i en trygg och omsorgsfull miljö, där eleven genom delaktighet och jämställdhet får möjlighet att stärka sin självkänsla.

Eleven tränas av oss för ett livslångt lärande. Ett växande som baseras på nyfikenhet och utmaningar men också på förståelse för det egna funktionshindret/svårigheterna. Vi tränar också eleven i att ta beslut och ger en grundläggande kompetens för att bli en fungerande del i samhället.

Vi strävar att stimulera nyfikenhet, kreativitet och kommunikation. Detta gör vi bland annat genom temaarbeten, dagligt ”nyhetstittande” och studiebesök/lägerskolor. I bildämnet genom att arbeta med nya material. Miljömedvetenhet är ett viktigt tema på programmet såväl på det individuella planet, med till exempel sopsortering, som globalt genom exempelvis insikt i det känsliga klimatsystemet.

Undervisningen inriktas på att eleven ska klara så höga kunskapsmål som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar. Vi betonar såväl allmänbildning som social kompetens. I målsättningen ingår även att bibringa eleverna goda matvanor och kunskap om vikten av fysisk träning.

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning, bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.
Eleverna genomför från årskurs två arbetsplatsförlagd utbildning inom ramen för sina karaktärsämneskurser. Vi arbetar för att när eleven lämnar programmet ska eleven gå ut i livet med goda kunskaper, gott självförtroende och förutsättningar för anställningsbarhet/meningsfull sysselsättning eller vidare studier.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor. Vi har till uppgift att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Vi ska bidra till elevernas allsidiga utveckling och stimulera deras kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.