Köldmedier

Köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Du som ägare måste anmäla, kontrollera och årligen rapportera hur du hanterar dem.

Regler och rutiner för köldmedie­anläggning

Om du äger ett köldmediumaggregat är du en så kallad operatör. Som operatör är du ansvarig att se till att du följer gällande lagar och regler. Det innebär också att du är ansvarig för eventuella konsekvenser om lagar och regler inte följs.

Installation

Om du tänker installera ett nytt aggregat eller utrustning som innehåller köldmedium finns det några saker du behöver du tänka på. Ett köldmediumaggregat finns bland annat i kylar, frysar, ventilation, produktionsmaskiner och värmepumpar. På Kyl- och värmepumps­föreningens webbplats och webbplatsen Allt om gas finns mer information.

På Naturvårdsverkets webbplats finns all lagstiftning som gäller för köldmedia. Som verksamhetsutövare bör du känna till:

  • Förordningen om fluorerade växthusgaser (2016:1128).
  • Förordningen om ozonnedbrytande ämnen (2016:1129).
  • F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nummer 5017/2014 om vissa fluorerade växthusgaser).

Anmäl anläggning

Du måste göra en anmälan till kommunens miljöavdelning om anläggning av köldmedier, om du är eller ska bli operatör. Det gäller om du ska installera kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Är du osäker kan du kontrollera ditt aggregeat på anläggningskollen på webbplatsen Allt om gas.

Du måste göra din anmälan i god tid innan installation eller konvertering. Handläggningstiden är upp till sex veckor. Du gör din anmälan via vår blankett, och du som operatör måste skriva under anmälan.

Sanktionsavgift om du inte följer reglerna

Vissa regler i lagstiftning har en så kallad miljösanktionsavgift kopplad till sig. En miljösanktionsavgift är en summa som du som operatör får betala för att inte ha följt reglerna. I Enköping är det miljö- och byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet för köldmedier som är anmälningspliktiga. Miljöavdelningen på kommunen jobbar på uppdrag åt nämnden och kontrollerar att du följer reglerna. 

Om du som operatör inte följer reglerna är miljö- och byggnadsnämnden skyldig enligt lagen att besluta om att det ska tas ut en miljösanktionsavgift. Sanktionsavgiften tas ut oavsett om det var avsiktligt eller av misstag som du inte följt reglerna. Avgiften betalas till staten, inte kommunen.

Avgiften är den samma över hela landet och har bestämts av regeringen och inte kommunen. Avgiften bestämt utifrån miljösanktionsavgiftsförordningen.

Byte av operatör

Om du inte längre ska vara operatör för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du informera oss. Vi debiterar tillsynsavgiften till den operatör som är registrerad på anläggningen.

Skrotning av anläggning

När du ska du skrota en anläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker och skicka in ett skrotningsintyg till kommunen. Det gäller anläggningar för kyl- eller värmepumps­utrustning som innehåller 14 ton koldioxid­ekvivalenter eller mer.

Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget kan skickas med årsrapporten. Använd gärna vår e-tjänst. Om du inte kan använda e-tjänsten kan du använda vår blankett istället.

Avgifter

När du är en operatör för en köldmedie­anläggning med rapporterings­skyldighet betalar du en fast avgift som motsvarar två timmars handläggningstid. Timavgiften är 1 310 kronor. Avgiften gäller ett kalenderår och du betalar i förskott.

Rapportering av köldmedier

Du som operatör måste varje år rapportera resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Sammanställ resultatet varje kalenderår och skicka in det till kommunen senast den 31 mars året efter. Rapporten ska vara kontrollerad och undertecknad av operatören. Det går bra med elektronisk underskrift. Kontrollera att rapporten innehåller rätt fakturaadress och kontaktuppgifter.

Du som operatör kan skicka in rapporten via vår e-tjänst.

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du skicka in rapporten via e-post eller brev.

E-post: miljoavdelningen@enkoping.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping

Certifierade kylentreprenörer

Kontrollerna måste utföras av en certifierad kylentreprenör. Information om dessa hittar du hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Det är viktigt att hålla reda på datum när kontrollen har utförts. Det får inte gå mer än tolv, sex respektive tre månader mellan kontrollerna beroende på anläggningens storlek. Om anläggningar har ett läckagevarningssystem förlängs tiden med det dubbla.

Regler vid läckagekontrol

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som är operatör för en köldmedieanläggning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Ny lagstiftning

Lagstiftningen inom köldmedieområdet ändrades 2017. En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och ny svensk lagstiftning gäller från 1 januari 2017.

Det finns flera nyheter i lagstiftningen som kan påverka hur ofta du behöver kontrollera läckage på dina aggregat. Bland annat kan vissa aggregat behöva fler läckagekontroller, medan andra inte behöver kontrolleras alls. Det kommer också att på några års sikt bli ont om de mest växthuspåverkande f-gaserna, som exempelvis R404A.

Den lagstiftning en verksamhet bör känna till är främst:

  • förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
  • förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen
  • F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser).

Du kan hitta information om f-gas på webbplatsen alltomfgas.se och på Naturvårdsverkets webbplats.

Mängd i ton koldioxidekvivalenter

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i stället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU- förordningen. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

  • 5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
  • 50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
  • 500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader.

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till den dubbla.

Observera att de nya reglerna kan innebära att även kylaggregat som innehåller mindre än tre kilo måste läckagekontrolleras, om det innehåller minst fem ton koldioxidekvivalenter.

GWP-värde

Varje köldmedium har ett så kallat GWP-värde (Global Warming Potential). Det är ett värde som talar om hur stor påverkan på växthuseffekten köldmediet har jämfört med koldioxid. Koldioxid har ett GWP-värde satt till 1.

För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmedium med gasens GWP-faktor. I bilaga I och II till F-gas förordningen 517/2014 finns tabeller med värden för GWP. På kylbranschens webbplats finns också ett verktyg för omräkning i Anläggningskollen där man kan få hjälp med beräkningen.