Natur­områden och natur­reservat

Det finns flera naturområden du kan besöka, både nära centrum men också utanför Enköping. Du kan också besöka naturreservat och vattenparker.

Naturområden

För dig som vill ut i naturen finns flera fina naturområden både nära centrum och utanför tätorterna.

Naturområden nära centrum

  • Söder om centrum finns Gröngarnsåsen och Dyarna med motionsspår, beteshagar och fågeltorn.
  • Vid Gånstagården finns ett motionsspår som går genom Brännskogen. Här börjar också en slinga av vandringsleden Upplandsleden.
  • Vid Fagerskogen finns elljusspår i en vacker skogsmiljö.
  • Vid Bredsand och Mälaren ligger naturreservatet Fageruddsåsen med vacker skog och stigar.

Naturområden utanför tätorterna

I kommunen finns också ett 20-tal naturreservat. Dessa finns bland annat på öar och områden nära Mälaren.

Längs Enköpingsåsen finns flera naturreservat som ska bevara åsen, naturbetesmarker och gammal barrskog.

Kommunens mest kända naturreservat är Hjälstaviken där många fåglar samlas.

​Om ni har tillgång till bil är Härjarö ett fint naturreservat. Där finns både badplatser, fina stigar, fågelliv och flera grillplatser.

Naturreservat

Länsstyrelsen sköter de flesta naturreservat i kommunen. På Turistkartan kan du se ett urval av naturområden och naturreservat i kommunen.

Regler

Vid varje reservats huvudparkering ska det finnas en informationstavla som visar vad som är intressant att se och vilka regler som gäller i just det naturreservatet.

Guidade turer

Under sommarhalvåret visar guider Hjälstavikens fågelliv. Det finns ett program med guidningar som täcker hela länet.

Vattenparker

Korsängens vattenpark och Paddeborgs vattenpark vid Ullundarondellen är två naturområden. Samtidigt har de ett avancerat system för att rena större delen av Enköpings dagvatten.

Naturområde

Till vattenparkerna kommer också besökare för att uppleva ett fint natur- och fågelliv. Många skolor och förskolor gör studiebesök vid Korsängens vattenpark för att håva och titta på fåglar. Fåglarna uppskattar också det här naturområdet och vid Korsängens vattenpark har 121 olika fågelarter hittats.

Rening av dagvatten

Dagvatten är det vatten som rinner av från till exempel tak, gator och parkeringsplatser. Det är ofta förorenat från exempelvis avgaser och utsläpp från trafik och jordbruk. Därför behöver det renas innan det släpps ut i sjöar, vattendrag eller hav. I Enköping har vi vattenparker för att kunna rena dagvattnet.

Hur går det till?

Vattenparken använder så kallade fördröjningsmagasin. Vattenväxter och nivåskillnader på botten gör att dammarna i vattenparken kan rena vattnet från kväve, fosfor och tungmetaller innan det släpps ut i Mälaren igen. Reningen är så effektiv att det hjälper våra sjöar och hav att inte växa igen.