Elevresor för gymnasie­elever

Du som går på gymnasiet kan få hjälp att resa med buss till skolan, reseersättning och inackorderings­tillägg.

Flyttade busshållplatser under vårterminen

Från och med den 12 februari 2024 flyttar vi vissa skolbusshållplatser på grund av byggtrafiken på Sandbrogatan. 

 • Gäller följande bussar: Alla utom skolbuss 221, 246, 247 och 286.
 • Ny busshållplats: Idrottshusets bussparkeringar framför entrén.

Gäller hela vårterminen.

Gäller inte skolbuss 221, 246, 247 och 286

För dessa bussar, 221, 246, 247 och 286, gäller samma hållplats som tidigare:

 • Torggatans UL-linjehållplats utanför Coop.

Om elevresor

Elevresor gäller dig som är antagen till gymnasiet och har minst sex kilometer mellan bostad och skola. Du ska ansöka även om du inte fått ditt antagningsbesked.

För elever i gymnasieskolan finns det tre sätt att få hjälp med resan till och från skolan:

 • UL-skolbusskort om du går på Westerlundska gymnasiet eller om du går på en gymnasieskola i Uppsala, Västerås eller Strängnäs.
 • Reseersättning om du går i gymnasieskola utanför Enköping, i de fall då du inte är berättigad till ett UL-skolbusskort.
 • Inackorderingstillägg om du går på en gymnasieskola där du inte kan åka hem varje dag.

Elevresor kan elever få som går på gymnasiet som uppfyller kraven i våra riktlinjer.

Skolskjuts för anpassad gymnasieskola gäller de elever som går på anpassad gymnasieskola och uppfyller kraven i våra riktlinjer.

Skolbusskort

Elever som går gymnasiet i Enköping, Uppsala, Västerås och Strängnäs behöver ansöka om UL-skolkort. Det gäller både elever som åker UL:s linjetrafik, och elever som åker med UL:s skolbussturer.

Du kan bli beviljad elevresor om:

 • Du har minst sex kilometer till skolan
 • Du är folkbokförd i Enköpings kommun
 • Du ska vara berättigad till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola.
 • Du är under 20 år.
 • Du har inte sökt inackorderingstillägg eller resebidrag.

När du ansöker om skolbusskort från och med läsåret 2023/2024 kommer du bli beviljad skolbusskort för hela gymnasieperioden. 

För dig som ansökt till Westerlundska gymnasiet eller redan är elev

Ansökningsperioden inför läsår 2024–2025 öppnar 4–31 mars 2024.

Du ska ansöka om elevresor till gymnasiet om:

 • du börjar i årskurs 1 i gymnasiet
 • du inte haft, men nu har rätt till elevresor efter flytt.

Du ska inte ansöka om elevresor om:

 • du börjar årskurs 2 eller 3 läsåret 2024-2025 på Westerlundska gymnasiet och redan har ett UL-skolbusskort.

Ansök om elevresor för pågående läsår 2023–2024

Ansökningsperiod för pågående läsår 2023–2024 är öppet till den 30 april 2024.

För dig som åker till Strängnäs, Uppsala eller Västerås

Ansökningsperioden inför läsår 2024–2025 öppnar 1–31 april 2024.

Du ska ansöka om elevresor till gymnasiet om:

 • du börjar i årskurs 1 i gymnasiet
 • du inte haft, men nu har rätt till elevresor efter flytt.

Du ska inte ansöka om elevresor om:

 • du börjar årskurs 2 eller 3 läsåret 2024-2025 i Västerås, Uppsala och Strängnäs och redan har ett UL-skolbusskort.

Ansök om elevresor för pågående läsår 2023–2024

Ansökningsperiod för pågående läsår 2023–2024 är öppet till den 30 april 2024.

Bestämmelser om anslutningsbidrag

Då avståndet mellan bostad och närmaste hållplats är mer än 6 km, är det möjligt att ansöka om anslutningsbidrag. Vid prövning tas endast hänsyn till avståndet mellan bostad och närmaste hållplats, men inte andra förhållanden som exempelvis väntetid eller avgångar.

Om avståndet mellan närmaste busshållsplats och gymnasieskola överstiger 6 km kan man ansöka om anslutningsbidrag om man åker med UL:s bussar, men ingen hänsyn tas exempel till väntetider eller avgångar.

Ansök om elevresor

Ansökan om elevresor för dig på Westerlundska gymnasiet samt gymnasieskolor i Strängnäs, Uppsala och Västerås görs i vår e-tjänst.

Reseersättning

Om du går på gymnasium på annan ort, till exempel Stockholm eller Sala, kan du ansöka om reseersättning.

Så ansöker du om reseersättning

Du måste ansöka innan 1 augusti för att få din reseersättning innan 30 september. Om du börjar årskurs 1 på gymnasiet ska du ha fått ditt antagningsbesked innan du ansöker. Du förnyar din ansökan varje läsår. Du kan även få reseersättning i efterhand för hösten, då måste du ansöka innan 30 november. Om du inte skickat in din ansökan innan dess kan du endast ansöka om reseersättning för våren, då är sista ansöknings­datum 30 april.

Utbetalningsdatum för reseersättning

Följande datum kommer utbetalningar att ske till de konton ni anmält på Swedbank/Sparbankens webbplats:

2024

 • 30 september
 • 29 oktober
 • 29 november
 • 27 december

2025

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 29 april
 • 28 maj

Bestämmelser om rese­ersättning 

Du kan få reseersättning fram till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du ska vara berättigad till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola.

Studierna ska vara godkända av hemkommunen eller följa av lag eller förordning. Du får inte ha ansökan om inackorderingstillägg insänd för behandling. Har du däremot fått avslag på sådan ansökan kan du söka reseersättning. Ersättningen utgår i form av kontant ersättning, för närvarande 1910 kronor per månad.

Om du studerar i Västerås, Strängnäs och Uppsala ska du ansöka om UL-skolkort.

Avbryter du studierna eller förhållandena i övrigt ändras, till exempel genom att du flyttar, omprövas ersättningen. Du är skyldig att genast anmäla sådan förändring till din kommun.

Ansök om reseresättning

Ansök om reseersättning i vår e-tjänst.

Inackorderings­­tillägg

Om du går på gymnasium på annan ort kan du ansöka om inackorderings­tillägg.

Så ansöker du om inackorderingstillägg

Ansök om inackorderingstillägg så snart som möjligt i samband med att din utbildning startat. Du måste ansöka innan 1 augusti för att få ditt inackorderingstillägg innan 30 september. Om du börjar årskurs 1 på gymnasiet ska du ha fått ditt antagningsbesked innan du ansöker. Du förnyar din ansökan varje läsår.

Du kan även få inackorderingstillägg i efterhand för hösten, då måste du ansöka innan 30 november. Om du inte skickat in din ansökan innan dess kan du endast ansöka om inackorderingstillägg för våren, då är sista ansökningsdatum 30 april.

Beslut och information om utbe­talning

Beslut om inackordering skickas till myndig elev alternativt till vårdnadshavaren om eleven är omyndig.

Utbetalning inackorderings­tillägg

Följande datum kommer utbetalningar att ske till de konton ni anmält på Swedbank/Sparbankens webbplats:

2024

 • 30 september
 • 29 oktober
 • 29 november
 • 27 december

2025

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 29 april
 • 28 maj

Bestämmelser om inackorde­rings­tillägg

Enligt skollagens 15 kap 32 paragrafen ska ekonomiskt stöd lämnas till de elever som studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresa.

Följande kriterier gäller för att få inackorde­ringstillägg om du bor i Enköping

 • Eleven måste vara folkbokförd i Enköpings kommun.
 • Eleven måste gå på en gymnasieutbildning på annan ort som inte erbjuds i hemkommunen eller via samverkansavtal (se nedan).
 • Eleven studerar på heltid. Se förtydligande nedan.
 • Skolorten ligger utanför Enköpings kommun.
 • Restiden mellan hemmet och skolan överstiger 2 timmars enkel resa.

Går du någon av följande utbildningar får du inte inackor­derings­tillägg

(Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 15 kap 32 paragrafen och 16 kapitlet 47 paragrafen, så kallat ”frisök”.)

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggnings­programmet
 • Ekonomiprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Fordons- och transport­programmet
 • Handels- och administrations­programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedels­programmet
 • Samhällsvetenskaps­programmet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Samtliga utbildningar som Enköping erbjuder via samverkansavtal med Uppsala kommun

Du får inte heller inackor­deringstillägg om du valt en skola som arbetar enligt en annorlunda pedagogik eller som har egna inriktningar, specialiseringar, programfördjupningar eller individuella val som inte finns på hemorten.

Du får inte inackorderingstillägg om du går på en fristående gymnasieskola. Bidraget söks då från CSN.

Inackorderings­­tilläggets storlek

Enköpings kommun lämnar 1910 kronor i bidrag till elever som beviljas inackordering, fyra månader för höstterminen och fem månader för vårterminen.

Heltidsstudier

Att studera på heltid inom gymnasieskolan innebär att eleven förutsätts delta i all schemabunden undervisning som programmet omfattar.

Ändrade förhållanden och anmälnings­skyldighet

Den studerande är inte berättigad till inackorderingstillägg om studierna avbryts eller om studieomfattningen minskar från heltid till deltid. I dessa fall ska anmälan om de ändrade förhållandena göras skriftligt till Enköpings kommuns kontaktcenter. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Om eleven flyttar ska detta anmälas omgående till ovanstående adress.

Ansök om inackorderingstillägg

Ansök om inackorderingstillägg i vår e-tjänst.

För dig som blivit beviljad elevresor, reseersättning eller inackorderings­tillägg

Vårdnadshavarportalen

Skolbussarnas turlista och busskorten skickas ut cirka två veckor innan skolstart om ansökan inkommit i tid.

Vi kommer att informera när det är dags att gå in i Vårdnadshavarportalen för att se bussturerna inför läsår 2023-2024. Busskorten skickas till dig direkt från UL.

När du ansökt om elevresor, reseersättning eller inackorderingstillägg kan du gå in på vårdnadshavarportalen. Där hittar du mer information om elevresor, ansökan och skolbussturer.

Beslut

Beslut om UL-skolkort gäller under villkor att uppgifterna om skola och folkbokföringsadress stämmer. Beslut fattas när slutantagningen för aktuell skola är klar. Om förutsättningarna förändras görs en ny prövning och kortet kan komma att spärras.

Trasigt eller borttappat kort

Anmäl om du flyttar, byter skola eller studieort

Avbryter du studierna eller förhållandena i övrigt ändras, till exempel genom att du flyttar, byter skola eller studieort, omprövas beslutet. Du är skyldig att genast anmäla sådan förändring till din kommun.

När går UL-bussarna?

Är UL-bussen försenad?

Avisering om försenad skolbuss

För att få reda på när skolbussen är försenad går du in på din UL-app och trycker på knappen "bevakning". Där lägger du in de busslinjer du vill bevaka och på så sätt får du reda på när bussen är försenad.

Vem ansvarar för elevresor och UL-skolkort?

I Enköping körs elevresorna av UL.

Anmälan av kontonummer

Inackorderingstillägget eller resebidraget utbetalas till föräldern fram tills eleven fyller 18 år. Därefter går utbetalningen direkt till eleven.

Utbetalningar

Samtliga som har inackorderingstillägg eller reseersättning behöver logga in på Swedbank/Sparbanken i Enköpings kontoregister med Mobilt BankID eller säkerhetsdosa för att registrera det bankkonto som utbetalningen ska skickas till.

För att betala ut beloppet direkt till ett bankkonto måste du fylla i dina uppgifter på Swedbank/Sparbanken i Enköpings hemsida. 

Du kan bara ha ett utbetalningskonto i Swedbank/Sparbanken i Enköpings register. Om du redan har ett konto i deras register idag och nu anmäler ett nytt kommer alla utbetalningar att gå till det senast anmälda kontot.

Ditt bankkonto behöver inte vara kopplat till Swedbank/Sparbanken i Enköping, men utbetalningarna sker därifrån. Det är viktigt att samma person som är mottagare av studiebidraget från CSN också står som mottagare.

Om ni inte registrerar ett bankkonto så kommer ni få en utbetalningsavi skickad till er folkbokföringsadress. 

Relaterad information