Avgifter inom vård och omsorg

Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från vård- och omsorgsförvaltningen.

Allmänt

Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från vård- och omsorgs­förvaltningen eller är anhörig. Hjälpen finansieras till allra största del av kommunalskatten men också till viss del av dig som använder tjänsterna genom att du betalar en avgift.

Kommunen tillämpar ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad. Det betyder att avgiften beräknas på samma sätt oavsett om du bor i eget boende eller i någon av kommunens boendeformer.

I Enköpings kommun är det kommun­fullmäktige som beslutar vilka avgifter som ska gälla. Kommunernas möjlighet att ta ut avgift inom äldre- och handikappomsorg regleras i social­tjänstlagen 8 kapitlet och får inte överstiga kommunens självkostnad.

Beslutade avgifter 2022

Avgifter inom maxtaxan

(högkostnadsskyddet) 2 170 kr per månad

Hemtjänst *, minsta avgift är 200 kronor per månad

200 kr/tim

Avgift omvårdnadsboende

2 170 kr/mån

Avgift korttids, trygghetsplats, avlastning, växelvård

90 kr/dygn

Trygghetslarm

240 kr/mån

Installationsavgift trygghetslarm, engångskostnad

350 kr

Avgifter utanför maxtaxan

(högkostnadsskyddet)

Matabonnemang

3 120 kr/mån

Matavgift korttids, trygghetsplats

104 kr/dygn

Matavgift dagverksamhet

78 kr/dag

Matavgift Gluggen/Asphagen/­kontakt- eller stödfamilj

82 kr/dygn

Resor dagverksamhet

35 kr/resa

Avgifter för tekniska hjälpmedel är utanför maxtaxan (högkostnads­skyddet)

Långtidslån (ingen moms ingår)

Elrullstol

110 kr/mån

* Samtliga hemtjänst-och hemsjukvårdsinsatser, exkl. insatser från arbetsterapeut/fysioterapeut, debiteras i hemtjänstavgiften och ingår i maxtaxan.

Vanliga frågor, allmänt

Vad menas med maxtaxa?

Summan av avgifterna för hjälp i hemmet, service och omvårdnad får inte bli mer än maximal avgift enligt gällande taxa, så kallad maxtaxa. Maxtaxa är ett bestämt belopp (ett högkostnadsskydd per månad) som beräknas på det prisbasbelopp som regeringen fastställer och som ändras från år till år.

Vilka insatser ingår i maxtaxan för vård och omsorg?

​Under 2022 får kostnaderna för insatser som ingår i maxtaxan tillsammans inte bli mer än 2 170 kronor per månad. Vissa avgifter ingår inte i maxtaxan. Dem får du betala för även om du har 0 kronor i avgiftsutrymme.

Avgifter som ingår i maxtaxan:

 • Hemtjänst (avgift per timme). Här ingår leverans av matlåda som debiteras med utförd tid.
 • Avlösning i hemmet mer än 12 timmar per månad debiteras på samma sätt som annan hemtjänst.
 • Omvårdnadsavgift på boende (månadsavgift)
 • Omvårdnad på korttidsplats, trygghetsplats, växelvård, avlastning (avgift per plats och dygn)
 • Sjuksköterskebesök debiteras per besök enligt taxa
 • Trygghetslarm (månadsavgift) Du betalar ingen extra avgift för att du larmar. Makar som har varsin larmknapp betalar varsin avgift. En installationsavgift på 350 kronor tillkommer när du får ditt larm.

Vilka insatser ingår inte i maxtaxan för vård och omsorg?

Avgifter som inte ingår i maxtaxan betalar du alltid för även om ditt avgiftsutrymme är 0 kronor.

 • Matabonnemang på omvårdnadsboende (frukost, lunch, middag och mellanmål).
 • Matavgift på korttidsplats, växelvård, avlast­ning, trygghetsplats och på dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
 • Resor till och från dagverksamhet.
 • Hjälpmedel (långtidslån av elrullstol förskri­ven enligt hälso- och sjukvårdslagen).
 • Korttidslån av hjälpmedel*.

* Korttidslån är en service som kommunen har mot avgift för personer som inte är skrivna i Enköpings kommun. Korttidslån gäller även vid dubbelutrustning, till exempel i sommar­stugor och när du är på resa. Minsta avgift är alltid en månad och eventuella transportkost­nader tillkommer.

Vilka insatser är avgiftsfria?

 • Dagverksamhet för personer med demens­sjukdom och daglig sysselsättning inom LSS och SOL.
 • Boendestöd.
 • Insatser beslutade enligt LSS är i princip avgiftsfria, till exempel personlig assistans. Se mer information i avgiftsbroschyren.
 • Avlösning upp till 12 timmar per månad, tid över 12 timmar debiteras med vanlig hem­tjänsttaxa.
 • Korttidsavlösning.
 • Fjärrtillsyn – nattlig tillsyn med kamera (av­giftsfritt för närvarande).
 • Utredningshemtjänst.
 • Trygghetslarm för nya kunder under tiden som utredningshemtjänst pågår.

Varför ska jag fylla i inkomstblanketten för vård och omsorg?

​Om du fyller i och skickar in blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan räknar vi ut din betalningsförmåga. Vi behöver också tillåtelse att hämta uppgifter hos till exempel Pensionsmyndigheten. Tillåtelsen behöver förnyas varje år. Det kan göra att hemtjänsten blir billigare för dig. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du 200 kronor per timme upp till maxtaxan. Kom ihåg att höra av dig till oss om dina egna uppgifter ändras under året - det kan påverka din avgift.

Du som är gift eller registrerad partner

Om du väljer att lämna dina uppgifter så måste även din make, maka eller partner måste läm­na sina uppgifter eftersom era gemensamma inkomster samt eventuellt bostadstillägg läggs ihop och delas på hälften. Det beloppet ligger sedan till grund för beräkningen av avgiften. Detta gäller även om någon av makarna eller registrerad partner flyttar till någon av kom­munens boendeformer.

Vård- och omsorgsförvaltningen tar då också hänsyn till den ekonomiska situationen för den som bor kvar hemma.

Du betalar en egen avgift för den hjälp du behöver om ni båda har hemtjänst eller andra insatser. Tid för insatser som ni båda tar del av delas lika.

Du som är sammanboende

Era inkomster samt eventuellt bostadstillägg räknas var och en för sig. I övrigt beräknas avgiften på samma sätt som för gift och för registrerade partners.

Om en av er flyttar till omvårdnadsboende kan det vara fördelaktigt för er om vi kan få in inkomst- och utgiftsförfrågan också på den hemmavarande även om den inte har egna insatser. Vi har då möjlighet att ta ekonomisk hänsyn även till den hemmavarande perso­nens inkomster och bostadskostnad, vilket kan leda till en lägre omvårdnadsavgift för den som flyttat till omvårdnadsboende.

Hur beräknas avgiften?

Inkomst

 • Din aktuella inkomst före skatt plus inkomst av kapital utgör grunden vid beräkning av avgif­ten. Vid beräkningen utgår vi från:
 • Skattepliktiga inkomster som till exempel pensioner, lön, sjukersättning, och privata pensionsförsäkringar
 • Kapitalinkomster till exempel inkomsträntor och utdelningar
 • Inkomster som inte är skattepliktiga – till exempel utlandspension och livränta, bostadstillägg för pensionärer och andra bostadsbidrag.
 • Vissa uppgifter, till exempel privata pensioner och lön, måste du själv lämna till oss för att din avgift ska bli rätt.

Förmögenhet, handikappersättning, vårdbidrag, reavinster eller reaförluster och försörjningsstöd räknas inte som inkomst.

Skatt

Vid beräkningen av avgiften görs avdrag i verksamhetssystemet för preliminär skatt och begravningsavgift. Avdrag görs inte för kyrko­avgift till Svenska kyrkan eller avgifter till andra trossamfund.

Bostadskostnader

Vid avgiftsberäkning ska den faktiska bostads­kostnaden räknas bort från din inkomst efter skatt. Bostadskostnaden kan bero på hur du bor och du måste själv lämna uppgifter om det till oss. Du kan bara räkna med kostnader för den bostad du stadigvarande bor i. Bostadskostnaden delas på antalet vuxna per­soner i bostaden.

Hur räknas avgiftsutrymmet ut?

För att få fram avgiftsutrymmet räknar vi så här:

Nettoinkomst +_____________________

(bruttoinkomst minus skatt)

Bostadskostnad - ____________________

Bostadstillägg + _____________________

Minimibelopp - ______________________

Summa avgiftsutrymme _______________

Avgiftsutrymme är samma sak som betalningsförmåga. Avgifter för insatser som ingår maxtaxan ska rymmas i ditt avgiftsutrymme eller högst maxtaxan. De avgifterna kan som lägst bli 0 kronor.

Kostnader för till exempel matabonnemang i någon av kommunens boendeformer liksom hyra för lägenheten ingår inte i maxtaxan och kommer därför till.

Vad är minimibelopp och förbehållsbelopp?

För att räkna ut din avgift använder vi oss av ett beräkningsbelopp, ett så kallat förbe­hållsbelopp. Förbehållsbeloppet är din bo­stadskostnad tillsammans med ett fastställt minimibelopp som är baserat på gällande prisbasbelopp och som ändras varje år.

Beloppet är olika för ensamstående och sam­manboende personer.

Minimibeloppet är ett generellt normbelopp och den summa som du anses behöva för att klara utgifter för dina personliga behov utöver avgiften.

Det tas med i vår beräkning men är ingen ga­ranti för att du ska ha den summan kvar efter att du betalat dina räkningar eftersom kostna­der varierar från individ till individ.

I minimibeloppet ingår:

 • Livsmedel
 • Resor, färdtjänst, sjukresor
 • Kläder, skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidningar
 • Hushållsel
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Läkemedel
 • Telefon
 • Hemförsäkring
 • Möbler och husgeråd
 • Tandvård

Förhöjt minimibelopp

Om du har extra dyra kostnader på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan det finnas situationer då det fastställda minimibe­loppet inte räcker till. Det kan vara till exempel för kost, god man eller underhållskostnad för min­derårigt barn. Då kan du ansöka om att ditt mi­nimibelopp ska höjas på blanketten Ansökan om förhöjt minimibelopp eller på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Kostnaden ska pågå i minst sex sammanhäng­ande månader och vara minst 200 kronor per månad. Du ansvarar själv för att ansöka samt förnya ansökan och vid behov lämna underlag som styrker dina utgifter.

Sänkt minimibelopp

Minimibeloppet sänks automatiskt i kommu­nens boendeformer då du beräknas ha lägre omkostnader för till exempel hushållsel, dags­tidning, planerade läkarbesök på omvårdnads­boende, säng och vissa förbrukningsartiklar som ingår i omvårdnadsavgiften. Konsument­verkets beräkningar är vägledande.

Högre minimibelopp

Om du är under 61 år har du rätt till ett högre minimibelopp, du får själv ta kontakt med din avgiftshandläggare om det. Du kan också fylla i det på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Vad ska jag göra med avgiftsbeslutet?

Vi skickar alltid ett avgiftsbeslut till dig när vi har räknat ut din avgift eller om avgiften ändras. Titta alltid igenom det och hör av dig om du undrar över något eller om du anser att något blivit felaktigt.

Överklaga avgiftsbeslutet

Du har möjlighet att överklaga ditt avgiftsbe­slut till förvaltningsrätten genom att skicka ett brev till vård- och omsorgsförvaltningen, där du talar om varför du tycker att beslutet är felaktigt.

Brevet ska ha kommit till vård- och omsorgs­förvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut. Mer information om hur du överklagar får du tillsammans med avgiftsbe­slutet.

Var söker jag bostadstillägg?

​Bostadstillägg kan alla söka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Om du är upp till 65 år ansöker du hos Försäkringskassan. Om du är över 65 år ansöker du hos Pensionsmyndigheten.

När kommer fakturan?

Avgifterna debiteras normalt en månad i efterskott. Fakturan som skickas ut ska betalas i slutet av nästkommande månad, alltså två månader efter den månad du hade hjälpen.

Kan en annan person ta emot min faktura?

Om du vill att en anhörig eller annan person ska ta hand om din faktura och ditt avgifts­beslut ska du meddela detta till avgiftshand­läggaren genom att fylla i det på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Autogiro eller e-faktura

Du har möjlighet att betala fakturan via autogiro, kontakta i så fall kommunens kontaktcen­ter på telefon 0171-62 50 00 eller hämta blan­ketten på www.enkoping.se.

Om du vill ha elektronisk faktura kontaktar du din bank.

Vanliga frågor om insatser i hemmet

Vad kostar det att ha ett trygghetslarm?

240 kronor per månad och det ingår i maxtaxan som är 2 170 kronor per månad 2022. Det tillkommer en engångsavgift för installation på 350 kronor. Om du har andra insatser som också ingår i maxtaxan får de tillsammans inte bli mer än 2 170 kronor per månad. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som räknas fram efter årets prisbasbelopp.

Kan jag få hem matlåda?

Du kan ansöka hos biståndshandläggare om att få hem matlåda. Priset är cirka 65 kronor per portion plus leveransen som debiteras med utförd tid enligt hemtjänsttaxa.

Hur mycket kostar hemtjänsten?

Avgiften för hemtjänst 200 kronor per timme och ingår i maxtaxan som är 2 170 kronor per månad 2022. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som räknas fram efter prisbasbeloppet. Om ditt avgiftsutrymme är minst 200 kronor så blir lägsta avgift för hemtjänst 200 kronor per månad. För att vi ska kunna räkna ut just din avgift behöver du lämna uppgifter till oss på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Varför kan avgiften för hemtjänsten variera?

Eftersom du betalar för den tid som har utförts kan avgiften för hemtjänst variera månad för månad beroende på hur många timmar som utförts. Lägsta avgift per månad är för en timme, under förutsättning att du har utrymme att betala. Maxbeloppet per månad är den aktuella max­taxan. Avdrag görs inte vid frånvaro eftersom du alltid betalar för den utförda tiden.

Hur avbokar jag hemtjänst tillfälligt?

Avboka din inplanerade hemtjänst minst fyra (4) dagar i förväg om du får förhinder, om du inte gör det får du betala för den tid som planerats. Om du läggs in på sjukhus eller korttidsplats, åker på avlastning eller växelvård betalar du ingen hemtjänstavgift under den perioden. Du behöver inte avboka i dessa fall men det kan vara bra att meddela hemtjänstgruppen om du har möjlighet, så att de inte behöver åka till dig.

Vanliga frågor om korttidsplats

Vad kostar en korttidsplats?

På korttidsplats, trygghetsplats och avlastning betalar du ett dygnspris för omvårdnad respektive mat. Kostnaden för omvårdnaden är 90 kronor per dygn och ingår i maxtaxan som är 2 170 kronor per månad. Observera att du inte kan få avdrag för dubbla bokostnader eftersom du inte betalar hyra på korttidsplatsen. Platsen betalas i efterskott på samma faktura som maten och andra insatser som till exempel hemtjänst.

Vad kostar det om jag har hemtjänst samma månad som jag är på korttidsplats?

​Om du har andra insatser när du är hemma som också ingår i maxtaxan får de tillsammans med kostnaden för platsen inte bli mer än 2 170 kronor per månad. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som räknas fram efter årets prisbasbelopp.

Vad kostar maten på korttidsplats?

​Maten på korttidsplatsen kostar 104 kronor per dygn 2022 och ingår inte i maxtaxan. Kostnaden för maten kan som mest bli 3 120 kronor per månad. Du betalar hela den dag du kommer, oavsett vilken tid på dagen det är, men inget för den dagen du åker hem. Maten betalas i efterskott på samma faktura som eventuella kostnader för andra insatser som till exempel hemtjänst.

Vanliga frågor om omvårdnads­boende

Vad är omvårdnadsavgift och hur mycket kostar det?

På ett omvårdnadsboende betalar du, förutom mat och hyra, omvårdnadsavgift för den hjälp du får. Omvårdnads­avgiften ingår i maxtaxan och kostar som mest 2 170 kronor per månad 2022. Den be­räknas efter dina uppgifter om du har lämnat blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan med dina uppgifter och tillåtelse att hämta inkom­ster. I annat fall betalar du maxtaxa. Den betalas i efterskott på samma faktura som maten. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som räknas fram efter årets prisbasbelopp. Avdrag görs bara om du varit borta mer än halva månaden.

Hur mycket är hyran?

På ett omvårdnadsboende har du ett eget kontrakt och betalar, förutom mat och eventuell omvårdnadsavgift, den hyra som är aktuell för din lägenhet. Den kan skilja sig från olika boenden. Hyran betalas i förskott.

Har du frågor som rör hyra eller hyresavier ber vi dig kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00.

Vad kostar maten på omvårdnadsboende?

Alla som bor på ett omvårdnadsboende betalar, förutom hyra och eventuell omvårdnadsavgift, för ett mat­abonnemang. Det kostar 3 120 kronor per månad 2022 och ingår inte i maxtaxan. I abonnemanget ingår alla måltider. Avdrag görs bara om du har varit borta hel dag. Maten betalas i efterskott på samma faktura som eventuell omvårdnadsavgift.

Kan jag flytta med min make eller maka?

Ja, det kallas parboende och det tar du upp med biståndshandläggaren. Om din make, maka eller partner har beviljats omvårdnadsboende och du flyttar med till samma lägenhet har du möjlighet att köpa mat på boendet genom ett eget matabonnemang. Om du är beviljad eget stöd genom hemtjänst så betalar du samma taxa som i hemmet upp till ditt eget avgiftsutrymme eller maxtaxan.

Vad gör jag om jag flyttar till omvårdnadsboende och har dubbla hyror?

Om du ska flytta till omvårdnadsboende och i samband med det får dubbla boendekostnader under en kortare tid (max tre månader) kan du ansöka om avdrag på avgifterna från vård- och omsorgsförvaltningen, det vill säga omvårdnadsavgift och mat.

Att tänka på vid flytt till omvårdnadsboende

Om ni är gifta, registrerade partners eller sambor och en av er flyttar till någon av kommunens boendeformer ska en anmälan göras till Pen­sionsmyndigheten, Försäkringskassan samt till Skattemyndigheten eftersom ni då ekonomiskt betraktas som ensamstående när det gäller pen­sioner, bostadstillägg och skatter.

Vanliga frågor om avgifter inom LSS

Hur och när kommunen kan ta ut avgifter i samband med insatser inom LSS regleras i lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade, paragraferna 18, 19 och 20.

Om du har ålderspension, hel garantipension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning och har stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) får kom­munen bara ta ut avgifter för bostad, kultur och fritid.

Du betalar alltid själv för din egen mat. Inom vissa verksamheter, till exempel daglig verk­samhet, kan det vara möjligt att köpa lunch till självkostnadspris. Då skickas en faktura för det i slutet av varje månad med betalning i slutet av nästkommande månad.

Vad kostar korttidsvistelse för barn och ungdom?

Du betalar för maten på Asphagen och Gluggen och i stödfamilj. För 2022 är beloppet 82 per dygn.

Vad ska jag som bor på barn- och ungdomsboende betala?

Om du har fått beviljat boende för barn och unga så får du eller dina föräldrar betala mat och hyra för boendet. Om du har egen inkomst betalar du själv.

Vad ska jag som förälder betala för barn- och ungdomsboende?

Om du har barn som är under 18 år och som får omvårdnad utanför hemmet måste du som förälder bidra till kommunens kostnader för det. Det kan till exempel vara om ditt barn bor på ett boende enligt LSS i samband med skolgång. Som förälder bidrar du med en summa per månad och förälder under 2022.

 • Max 1673 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 11 år.
 • Max 1 823 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 15 år.
 • Max 2 223 kronor per månad från det att barnet har fyllt 15 år.

Varför ska jag fylla i blanketten beräkningsunderlag?

Om du fyller i och skickar in blanketten Be­räkningsunderlag räknar vi ut vad du som förälder kan bidra med, det kan då bli mindre än maxbeloppet per månad. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du det aktuel­la maxbeloppet per månad. Observera att en blankett per förälder ska lämnas in även om ni är sammanboende.

Blanketten för beräkning kan du få av avgifts­handläggare, av kommunens kontaktcenter eller på Enköpings kommuns webbplats.

Telefonnummer till kontaktcenter för att få beräkningsunderlag: 0171-62 50 00

Det skickas alltid ut ett beslut till dig där av­giften framgår. Avgiften omprövas i början av varje år och kan då förändras. En blankett skickas ut till alla för att aktuella uppgifter ska lämnas. Om dina uppgifter förändras under året ska du kontakta avgiftshandläggaren.